Vil ha næringsplan

Kommunestyret har vedtatt planstrategi for 2012 - 2016. Kommuneplanen skal være overordnet og styrende, og det skal utarbeides korte og konkrete temaplaner, blant annet næringsplan.

Oppdrettsmærer ved Kalvika

I VEKST. Oppdrettsnæringen sysselsetter mange i Sørfold. Dette er Marine Harvests mærer ved Kalvika.

Opprydding
Et eget utvalg har arbeidet fram planstrategien som nå er vedtatt i kommunestyret. De poengterer at en del av kommunens eksisterende planer er lite koordinert med hverandre og med budsjett og økonomiplan, og enkelte er overlappende. Med andre ord er det behov for opprydding.

Strategisk utviklingsdokument
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2000 og har et 12 års perspektiv. Men utvalget ser at planen i liten grad har vært styrende for politiske vedtak eller utviklingen av kommunen.

-  Planen er nå moden for rullering, og ambisjonen er å få en plan som kan fungere som et strategisk utviklingsdokument, skriver utvalget.

Dette har bestått av politikerne Lars Evjenth, Liv Reffhaug (begge AP) og Reidar Waage (H). I tillegg har rådmann Torbjørn Winther, kommunalsjef Kåre Isaksen og byggesaksbehandler Eirik Stendal deltatt fra administrasjonen.

Lovpålagt
Kravet om planstrategi er hjemlet i plan- og bygningsloven. Denne skal vedtas minst en gang i hver valgperiode, og planstrategien skal beskrive hvilke planer kommunen bør starte opp eller videreføre for å oppnå en ønsket utvikling.

Mange nye planer
Strategidokumentet munner ut i en planoversikt. Der er det listet opp hvilke planer som skal utarbeides eller revideres.

Av nye planer kan vi nevne hovedplan vannverk, landbruksplan, tiltaksplan for skogbruk og næringsplan.

Det skal også utarbeides overordnet planverk for helse, for kultur og for oppvekst.

Last ned og les:

Kommunal planstrategi 2012 - 2016

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015