Ansatte må skoleres

- Det må tas med i rutinebeskrivelsen for håndtering av vold og trusler i arbeidssituasjon at ansatte må kurses i hva de skal gjøre i truende situasjoner. Dette påpeker Fagforbundets leder Gunnbjørg Olufsen.

Gunnbjørg Olufsen, foto privatPsykisk belastende situasjoner
Gunnbjørg Olufsen (bildet) poengterer også at ansatte som utsettes for trusler eller vold på arbeidsplassen skal få dette registrert hos egen lege og NAV. – Det finnes flere tilfeller av psykisk belastende situasjoner som har ført til at ansatte ikke klarer å gå tilbake til jobb, derfor skal dettes meldes som yrkesskade og håndteres deretter, sier hun.
 
Olufsen sier seg ellers fornøyd med prosedyrebeskrivelsen som legges fram for kommunestyret 23. mars. Den er utarbeidet av fagleder omsorg Kjell Eilertsen, og er behandlet i arbeidsmiljøutvalget (AMU) og administrasjonsutvalget.
 
Skoler
Arbeidsmiljøutvalget har bedt om at det lages en egen plan og rutinebeskrivelse for vold og trusselsituasjoner i skoler. Dette sa administrasjonsutvalget seg enig i da de behandlet saken. Utvalget støtter også uttalelsen fra Fagforbundet.
 
Pålegg
Bakgrunnen for saken er at Arbeidstilsynet i oktober i fjor gjennomførte tilsyn med rus- og psykiatritjenesten i kommunen. Etter samtaler med ansatte innenfor helse og omsorg ble det gitt følgende pålegg:
 
Sørfold kommune må utarbeide rutiner for hvordan vold og trusselsituasjoner skal forebygges, meldes, håndteres og følges opp.
 
Kommunen fikk frist til 28. februar 2010 med å utarbeide rutinene, og dette er overholdt.
Slike rutiner skal inngå i kommunens HMS-system.
 
Gjelder for alle
Rådmannen foreslår nå at kommunestyret vedtar denne prosedyrebeskrivelsen, og at den iverksettes 1. april 2010 og gjelder for samtlige enheter.
 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015