Klarsignal for koordinator

For å spare penger var det foreslått å holde stillingen som psykisk helsearbeider ubesatt til sommeren 2011. Men nå har kommunestyret tilført midler, slik at ansettelsesprosessen kan fortsette.

Kari Øxning, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten
Kari Øxning er ansatt i barneverntjenesten ved NAV og er tillitsvalgt for Fellesorganisasjonen (FO), som organiserer bl.a. barnevernspedagoger og sosionomer. Hun ringer med NAVs suksessbjelle i glede over vedtaket i kommunestyret.
 
Kommer brukerne til gode
-          Det er uheldig med stopp i arbeidet innenfor rus og psykiatri. Vi er glad for at ansettelsesprosessen nå kan fortsette, og dette vil helt klart komme brukerne til gode, sier Kari Øxning, tillitsvalgt i Fellesorganisasjonen.
 
Stillingen utlyst
Stillingen som koordinator for rus og psykisk helse har vært ledig siden Gøran A. Jensen fratrådte i juni 2010. Da hadde han vært ansatt i et drøyt år.
 
Før stillingen ble utlyst høsten 2010, fulgte en periode med vurdering av hvorvidt innholdet i stillingen skulle endres. Konklusjonen ble imidlertid at den skulle beholde samme innhold og vektlegging som før, og den ble utlyst. 
 
Det meldte seg 12 søkere, men det er foreløpig ikke foretatt intervjuer eller ansettelse, da en vanskelig budsjettprosess medførte at to ledige stillinger skulle stå vakant i første halvdel av 2011 for å spare penger. Dette for å unngå oppsigelser.
 
Reaksjoner
Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 lå ute på høring fra 23. november, og forslaget om vakanse i denne stillingen har vakt reaksjoner.
 
I en fellesuttalelse fra Norsk Sykepleierforbund og Fellesorganisasjonen heter det blant annet:
 
-          FO og NSF mener det bør ansettes kvalifisert fagperson i stillingen som koordinator rus/psykisk helse så snart som mulig. Vi ser et nødvendig og økende behov for at denne tjenesten er aktiv. Det forebyggende helsearbeidet blir ikke godt nok ivaretatt i dag, når det ikke er noen som koordinerer og har en målbevisst fremdrift av tjenesten.
 
Ruspolitisk handlingsplan
Også Mental Helse Sørfold har sendt inn uttalelse i saken, etter å ha behandlet den i styremøte 1. desember: - Sørfold kommunestyre vedtok 22. juni i år en Ruspolitisk handlingsplan. I handlingsplanen har kommunestyret fastsatt fire satsningsområder. To av disse er:
 
a)      Behandling / rehabilitering for brukere med et definert rusproblem, og
b)      Organisering av tjenester og samarbeidslinjer.
 
Begge disse satsningsområdene er vesentlige oppgaver som har vært lagt til koordinatorstillingen, heter det blant annet i brevet fra Mental Helse Sørfold.
 
Kvalifiserte søkere
I kommunestyrets budsjettmøte 16. desember ble det tilført 145.000 kroner til helsebudsjettet, slik at ansettelsesprosessen kan fortsette og stillingen kan besettes. - Vi har 12 søkere til stillingen, og de er godt kvalifisert. Vi kommer til å innkalle aktuelle søkere til intervju i januar, og etter at ansettelse er foretatt, blir det tiltredelse så snart det er mulig for den som blir ansatt, opplyser rådmann Torbjørn Winther.
 
Lavterskeltilbud
-          Vi er glad for dette. Kommunens tilbud innen psykisk helse betyr mye for mange, og spesielt er lavterskeltilbudet svært viktig å få på plass. Dette sier Leif Strømdal, som er leder i Mental Helse Sørfold.
Sist oppdatert den 09. september 2015