Jernbanerapport presenteres

Sørfold har mange fysiske spor etter den såkalte Polarbahn, krigsjernbanen i nord. Kommunen har fått støtte fra Jernbaneverket til å registrere disse sporene i tekst og bilder, og 31. mai kl. 18.30 vil Nordlandsmuseets Finn Rønnebu presentere denne kartleggingen på Bakeriet.

Rester av brukar, foto Finn Rønnebu

RESTER. Dette er rester etter brukar ved Lakselva, der Dalåstunnelen kommer ut på baksiden.

Fauske-Drag

Nordlandsbanen fram til Mosjøen var ikke langt unna realisering da det tyske angrepet på Norge kom 9. april 1940.

Strekningen Mosjøen – Fauske ble fra 1940 et prosjekt som både NSB og tyskerne tok seg av i fellesskap. NSB var under okkupasjonsmaktens kontroll, og ble tyskernes redskap.

Men når det gjelder strekningen Fauske-Drag, står denne i en særstilling, fordi det utelukkende var et tysk prosjekt. Norske jernbaneinteresser var ikke involvert.

Som i all annen tysk anleggsvirksomhet i det okkuperte Europa var det Organization Todt som ledet arbeidet.

Andorhuset, foto privat

MÅTTE FLYTTES.  Her ser vi Andorhuset på Torkilseng. Bildet er tatt i 1943, da huset ble flyttet ca. 30 meter fordi det lå i den planlagte jernbanetraseen. Vi ser provisoriske jernbanesviller for transport, og en gravemaskin i arbeid. Huset er i dag rødt. Bildet er utlånt av Anny Edvardsen, og vi takker for det.

Stor aktivitet

De første arbeidene kom i gang sent i 1942 og varte til mai 1945. På disse to og et halvt årene var det en voldsom virksomhet på strekningen Finneid-Drag.  I dag kan vi fortsatt se spor av arbeidet, både i bortgjemte og for lengst fraflyttede smågrender og i mer tettbygde strøk.

Fylling ved Langvika, foto Finn Rønnebu

FYLLING. Dette er fra Langvika, ca. 400 meter nordvest for Gyltviksjyen. Vi ser en massiv fylling.

Spor i fjell

Rapporten som Finn Rønnebu er i ferd med å legge siste hånd på, skal forsøke å avdekke disse sporene.

I avtalen mellom Sørfold kommune og Jernbaneverket går der fram at rapporten skal være ferdig 15. juni i år. Etter dette vil Jernbaneverket vurdere om et av kulturminnene som beskrives i rapporten skal inngå i en nasjonal verneplan for jernbaneminner.

Vil du se og høre mer om dette?

Velkommen til aktivitetshuset Bakeriet på Straumen tirsdag 31. mai kl. 18.30.

Jernbaneutredning

Den første rapporten fra den tekniske høyskolen i Wien, som beskriver landskap og topografi, fordeler og ulemper ved de ulike løsningene etc. Rapporten var ferdig våren 1942.

Sist oppdatert den 09. september 2015