Åpent møte og kontordag

Statens vegvesen legger i samarbeid med Sørfold kommune et forslag til reguleringsplan ut til høring og offentlig ettersyn.

Formålet med planen er å øke deponikapasiteten for overskuddsmasser ved utbygging av E6 gjennom Sørfold, og å gjøre noen av deponiene tilgjengelig for senere masseuttak.

Forslaget innebærer å regulere fem områder for deponering og tre av disse til framtidig masseuttak.

Områdene er markert i kartet med rød ring.

  • Torsdag 30. august kl. 18.00-20.00 blir det åpent møte i Rådhussalen. Der vil Statens vegvesen informere mer om reguleringsplanen og svare på spørsmål.

Dagen etter blir det åpen kontordag på Rådhuset:

  • Fredag 31. august kl. 09.30-14.00 i møterom Siso (ved siden av kantinen).

Reguleringsplanen består av følgende dokumenter, alle ligger i pdf-format:

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Plankart:

Tverrdalen

Stormoen

Memaurkråga

Kvantomoen

Steinbakkan

Moan

Risiko – og sårbarhetsanalyse

Konsekvensutredninger og rapporter:

Nærmiljø og friluftsliv

Landskapsbilde

Naturmangfold

Landbruk

Reindrift

Innledende skredfarevurdering

Skredfarevurdering av utvidet deponi 12

Geoteknikk

Arkeologiske registreringer

Støykartlegging

Plandokumentene ligger i papirutgave på servicekontoret, Rådhuset.

Eventuelle merknader til reguleringsplanen bes merket med påskriften 16/166462 og sendt innen 15. september 2018 til :

Statens vegvesen Region nord, postboks 1403, 8002 Bodø eller med e-post til firmapost-nord@vegvesen.no