Reguleringsplan Røsvik vannverk

Kommunestyret har vedtatt reguleringsplan for Røsvik vannverk. Plankart og bestemmelser finner du her.

Røsvik vannverk

Tilfredsstiller krav til drikkevann

Kommunestyret har 29. september 2011 (sak 64/2011) i medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 vedtatt reguleringsplan for Røsvik vannverk med bestemmelser.

Planen medfører at Røsvik vannverk tilfredsstiller krav i blant annet Drikkevannsforskriften. I den forbindelse er drikkevannsskildene Lisjvatnet og eksisterende dam i Røsvikdalen, med tilhørende nedslagsfelt, omfattet av denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Klagerett

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27-3 og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet.

Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen, innen 26. januar 2012.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket (januar 2012), jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42. Evenetuelle krav må fremsettes skriftlig til Sørfold kommune.

Plankart (pdf)

Bestemmelser (pdf)

Sist oppdatert den 09. september 2015