Vil rekruttere nyutdannede

En nyutdannet sykepleier vil tjene 328.800 kroner ut fra dagens lønnstabell, men i Sørfold vil han eller hun starte på 342.900 kroner i årslønn. Dette vil tre i kraft fra 1. mai i år dersom kommunestyret sier ja.

Adjunkt Tanja Sørfjord

FÅR LØNNSHOPP. Undervisningspersonale med ansiennitet under 8 år er en gruppe som vil nyte godt av det nye tiltaket. Tanja Sørfjord er en av disse. Hun er nyutdannet adjunkt og ble ansatt ved Leirfjorden skole i fjor høst.

Starter på 8 års ansiennitet

Formannskapet har nylig vedtatt at ansatte i Sørfold kommune gis minimum 8 års lønnsansiennitet.

Dette skal kommunestyret ta stilling til når de møtes 24. april, og hensikten er å beholde ansatte og rekruttere arbeidssøkere. Dersom kommunestyret følger formannskapets innstilling, vil ordningen gjelde fra 1. mai i år.

Gjelder for alle

Vedtaket vil gjelde både for de som allerede er ansatt og ved nyansettelser, og for alle typer stillinger som følger lønnsstige.

En adjunkt med 4 års utdanning vil etter ordinær tabell starte på 368.400 kroner i årslønn, men i Sørfold vil de hoppe rett til 391.500 kroner.

Vanskeligere å rekruttere sykepleiere

Bakgrunnen for saken er at kommunen ser at antall søkere til ledige stillinger er redusert i forhold til tidligere år. Spesielt gjelder dette for sykepleiere og undervisningspersonale. -  Det er derfor ønskelig å gjøre lønnsmessige grep slik at kommunen blir mer attraktiv som arbeidsgiver, spesielt for nyutdannede, skriver rådmannen i sin saksutredning.

Ansettelsesprosesser er dyre

I perioden fra 1. juli 2011 til 1. mars 2012 har Sørfold kommune hatt 42 ledige stillinger. Antallet kvalifiserte søkere til stillingene varierer, men antallet har som nevnt gått ned, og ved enkelte utlysninger har det ikke vært kvalifiserte søkere.

Det brukes mye tid og ressurser på hver stilling som er ledig, og da er det viktig å rekruttere kvalifiserte søkere i første kunngjøring, og å beholde de som blir ansatt.

Også ufaglærte får lønnsvekst

Foruten sykepleiere har det også vist seg vanskelig å rekruttere undervisningspersonale.

-  Slik sett kunne man foreslå å etablere spesielle rekrutteringstiltak rettet mot kun disse arbeidstakergruppene. Men fagarbeidere og ufaglærte er også viktige arbeidstakere å rekruttere og beholde.

Antallet søkere har også her gått betraktelig ned de siste år, selv om rekrutteringen er noe bedre enn for høgskolegrupper, heter det i saksframlegget, der det konkluderes med at både fagarbeidere og ufaglærte bør få et lønnsmessig løft.

Disse gruppene har relativt lav lønnsvekst de første årene i arbeidslivet.

Ønsker nyutdannede velkommen
Pr. i dag er det få nyutdannede som søker jobb i Sørfold. Hva dette skyldes, vet man ikke. Men samtidig som man ønsker folk med erfaring, er det også viktig å trekke til seg nyutdannede. 

Både for å beholde unge mennesker fra kommunen, få tilført unge innflyttere/familier, og ikke minst bør man tilstrebe mangfold og bredde i alderssammensetning og bakgrunn i organisasjonen.

Ved å sette begynnerlønnen tilsvarende 8 års ansiennitet vil man forhåpentlig gjøre kommunen mer attraktiv å søke seg til – og man signaliserer at man ønsker å beholde de som allerede er ansatt.

Kostnadene ved å gi dagens arbeidsstokk dette lønnsløftet er beregnet til 250. 000 kroner. Med andre ord er det ikke så mange som vil bli berørt blant de som allerede er ansatt.

Forventes å gi gevinst
-  Kostnader til ansettelse ved nyrekruttering er vanskelig å beregne. Men sett i forhold til de ressurser vi bruker til rekruttering, fornyet kunngjøring og opplæring av nye medarbeidere, så anses  dette som en ordning som gir gevinst totalt sett, skriver rådmannen.

Forslaget er lagt frem for sykepleierforbundet, utdanningsforbundet og fagforbundet, som alle er enige.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015