Røsvik kirke trenger oppgradering

På oppdrag fra kommunestyret er det utarbeidet tilstandsrapport for Røsvik kirke. Denne viser at bygget trenger oppgradering både innvendig og utvendig.

Røsvik kirke

Sørfolds hovedkirke. Foto: Leif Strømdal.

Beskriver behov for utbedring

Kommunestyret konkluderte med at en slik rapport krever ekstern bistand, og etter anbudsrunde var det firma Rambøll AS som fikk oppdraget.

Tilstandsrapport for Røsvik kirke er nå ferdig, og denne beskriver byggets tilstand, samt hvilke tiltak som bør iverksettes.

Røsvik kirke ble bygget i 1883, og trenger oppgradering for å tilfredsstille dagens behov både i forhold til brannsikkerhet, universell utforming og annet.

Møte mellom kommune og kirke

På et møte i juni ble rapporten gjennomgått av representanter for kommune og kirke.

På møtet var ordfører og rådmann til stede fra Sørfold kommune. Fra kirken møtte kirkeverge, kirketjener og leder i menighetsrådet.

I tillegg deltok avdelingsingeniør Asbjørn Knutsen som sekretær og saksbehandler.

Brannsikkerhet er viktig

De frammøtte var enige om at brannsikkerhet og sikkerhet ved elektrisk anlegg bør prioriteres. For eksempel bør rørovnene under benkene byttes ut.

Det ble ellers påpekt at takrenner, dører og vinduer bør skiftes ut, og at atkomsten må forbedres i forhold til universell utforming og tilgjengelighet for alle.

Prioriteringsliste til budsjettarbeidet

Neste skritt blir å lage en endelig prioriteringsliste som kommunestyret kan forholde seg til når høstens budsjettarbeid starter, med sikte på å bevilge midler på investeringsbudsjettet til oppgradering av Røsvik kirke.

Møtet anbefaler også at det blir opprettet en egen byggekomité.

Sist oppdatert den 09. september 2015