Vannverk godkjent

Mattilsynet har godkjent Røsvik vannverk. Sørfold kommune har lagt ned et meget godt arbeid i sikring av kilde og nedslagsfelt, heter det blant annet i godkjenningsrapporten.

Røsvik vannverk

GODKJENT. Røsvik vannverk eies av Sørfold kommune. På huset står også logoen til Nordland fylkeskommune, fordi det i sin tid ble bevilget støtte fra fylkeskommunen til byggingen.

Demning
Det er Røsvikelva som er vannkilde for Røsvk vannverk, med vannuttak i demning laget i elva. Det er lagt plastledning fra Litjelva ned i inntaksdammen for å sikre tilstrekkelig forsyning gjennom hele året.

Sikret mot forurensning
Vannkilder og nedslagsfelt er sikret mot forurensning gjennom reguleringsbestemmelser som hindrer ferdsel og aktivitet i området. Reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret i september 2011.

Denne er utarbeidet i samråd med grunneierne.

Inspeksjon
I løpet av 2012 er det gjennomført både inspeksjon og revisjon av Røsvik vannforsyningssystem.

–  Vannverkseier har lagt ned et meget godt arbeid i sikring av kilde og nedslagsfelt, drifting og vedlikehold av vannbehandlingsprosesser samt internkontroll.

Dette skriver Mattilsynet i rapporten som også inneholder et godkjenningsbevis.

Beredskapsøvelse
Mattilsynet bemerker videre at det er gjennomført praktisk beredskapsøvelse i løpet av 2012. Beskrivelse og evaluering av denne ble sendt Mattilsynet til orientering.

Kompetent personell
–  Røsvik vannforsyningssystem driftes og overvåkes av kompetent personell. Rutiner i forbindelse med drift og vedlikehold loggføres. Prøvetaking utføres i tråd med drikkevannsforskriftens krav og egne skriftlige rutiner, skriver Mattilsynet.

De konkluderer med at Røsvik vannverk tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften, og har utstedt godkjenningsbevis som dokumenterer dette.

Vedtaket om godkjenning er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriftens § 8.

Sist oppdatert den 09. september 2015