Ruspolitisk handlingsplan vedtatt

Kommunestyret har vedtatt ruspolitisk handlingsplan for 2010-2013. Heretter skal det ikke gis skjenkeløyve til arrangementer i regi av lag og foreninger med aldersgrense under 18 år.

Rusfritt ungdomsarrangement på Straumen 16. mai 209, foto Sørfold kommune/ Espen Olsen

Rusfrie arenaer. Et viktig satsningsområde i planen er forebyggende arbeid blant barn og unge, bl.a.  må det sikres at ungdom har rusfrie og trygge møteplasser. Dette bildet er fra et rusfritt 16. mai-arrangement ved speiderhytta på Straumen  i 2009.

Høringsrunde
Driftsutvalget vedtok i mai 2008 at det skulle utarbeides en ruspolitisk handlingsplan, og det ble nedsatt en egen plangruppe.

Planen er nå ferdig, og den  inneholder også alkoholpolitiske retningslinjer. Planforslaget har vært på høring, og fristen for innspil og kommentarer var satt til 21. mai 2010.

Kun én uttalelse
Det er kun Straumen skole- og ungdomskorps som har sendt inn høringsuttalelse. De skriver  bl.a.:

"Korpset er positiv til at Sørfold kommune utarbeider en handlingsplan omkring rusproblematikk. Korps er etter vår mening et godt og positivt bidrag for å gi barn og unge en meningsfull fritidsaktivitet, og en viktig samarbeidspartner i det rusforebyggende arbeidet."

Behandling i kommunestyret
22. juni sto handlingsplanen på sakskartet til kommunestyret.  Etter forlag fra Arbeiderpartiet ble følgende punkter enstemmig fjernet fra planforslaget:

Det skal ikke gis skjenkeløyve til serveringssteder knyttet til idrettsanlegg og idrettshaller
Det skal ikke gis skjenkeløyve til serveringssteder som fysisk grenser til barnehage eller skole.

Fremskrittspartiet foreslo også at følgende punkt skulle fjernes, men dette ble nedstemt med 18 mot 2 stemmer og blir dermed stående:

Det skal ikke gis skjenkeløyve til arrangement i regi av lag og foreninger med aldersgrense under 18 år. Barn og unge skal ikke bidra til gjennomføring av arrangementet.

Når det gjelder siste setning i sistnevnte punkt, ble følgende tilføyelse enstemmig vedtatt: "...med aldersgrense 18 år."

Hva er nytt?
Med vedtakene som er gjort, må fester og andre arrangementer i regi av lag og foreninger ha 18- årsgrense for å få skjenkeløyve. Og når det gis skjenkeløyve til fester, konserter eller andre arrangementer, er det en betingelse at barn og unge som selv er under 18 ikke skal bidra i gjennomføringen av arrangementet.

I klartekst vil dette innebære at idrettslag, korps, kor og andre som har medlemmer under 18 ikke må involvere disse i praktisk gjennomføring ved arrangementer med skjenkeløyve, og disse ungdommene vil heller ikke ha adgang til arrangementet som publikummere.

Når trer dette i kraft?
Planen gjelder fra det tidspunkt den er vedtatt, dvs. fra 22. juni 2010, men de som allerede har fått skjenkeløyve for arrangementer i nær framtid, mister ikke denne selv om de ikke har 18- årsgrense.

Last ned og les:

Ruspolitisk handlingsplan 2010-2013  (pdf)
(oppdatert etter behandling i kommunestyret 22.06.10.)

Sist oppdatert den 09. september 2015