Slagkraftige Salten

Når Saltentinget møtes i Bodø 18. og 19. oktober, skal de fatte endelig vedtak om Saltenstrategier. Før dette skal saken behandles i kommunene, og i Sørfold står den på sakskartet til kommunestyret 13. september.

Straumen

VARIERT. I Salten er det bosetting i små bygder, større tettsteder og byer. Dette er Sørfolds kommunesenter Straumen, som har ca. 1000 innbyggere, dvs. om lag halvparten av befolkningen i kommunen.

Sært og nært
I saksutredningen fra Salten Regionråd har saltenstrategiene tittelen Slagkraftige Salten, sært og nært.

Salten er en sterk, velutviklet region med mangfoldig næringsliv i ulike velfungerende samfunn.

Sært i denne sammenheng betyr det spesielle, det særpregete som ikke er så lett å finne i andre samfunn.

Nær villmark, Europa og hverandre

Begrepet nært refererer i denne forbindelse til tre ting: For det første at regionen er nær et mangfold av naturressurser.

Saltenkommunene har lett tilgjengelige natur – og villmarksområder, med rike muligheter for opplevelse.

På tur i Gjerdalen

NÆRT. Det går ikke lang tid fra man forlater E6-trafikken ved Kobbvassgrenda til man via den sommeråpne anleggsveien gjennom Gjerdalen kommer helt opp på fjellet og befinner seg i praktfulle og stille turområder -  fjernt fra tungtrafikken. Foto: Elisabeth Pettersen.

Flyforbindelse

Den andre betydningen av begrepet nær handler om kommunikasjon: Flyplassen i Bodø gjør at reisetida til storbyer i Europa er kort.

Det tredje momentet er nærheten mellom mennesker i små samfunn, som oppfattes som verdifull.

Denne kombinasjonen er viktig å få fram i synliggjøringen og markedsføringen av regionen.

Hovedmål og delmål

Hovedmålet for arbeidet i Salten Regionråd er formulert slik:

  • Synliggjøre kvalitetene i regionen både for egen befolkning samt nasjonalt og internasjonalt.

Følgende delmål er utarbeidet:

  • Være en sentral aktør i utviklingen av nordområdene
  • Positiv befolkningsutvikling

Hvordan skal man nå disse målene?

I dette arbeidet legges følgende strategier eller satsningsområder til grunn:

  • Livskvalitet og attraktivitet
  • Kunnskap, nyskaping og verdiskaping
  • Folkehelse og kultur
  • Kommunikasjon, infrastruktur

Dokumenter i saken:

Saksframlegg Sørfold
Møteprotokoll fra Salten Regionråd 15.06.12
Brev til kommunene
Saksframlegg til regionrådet
Utkast til Saltenstrategier

Saltentinget

Saken skal behandles i formannskapet 28. august, og går deretter videre til kommunestyret 13. september.

Saltentinget består av samtlige kommunestyremedlemmer i Salten. Når de møtes 18. og 19. oktober i Bodø, skal de fatte endelig vedtak om strategiene for det interkommunale samarbeidet i Salten.

 


 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015