Samhandlingsreformen

Målet med samhandlingsreformen er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. Dette gir nye utfordringer for kommunene, og 26. januar skal kommunestyret behandle en handlingsplan for iverksetting av reformen i Sørfold.

Løkta barnehage på tur

HELSEFREMMENDE. Samhandlingsreformen setter fokus på forebyggende arbeid. Løkta barnehage Røsvik har fått status som helsefremmende barnehage, og er opptatt av friluftsliv. Her er de på tur.

To nye lover
Samhandlingsloven begynte offisielt å virke 1. januar i år med to nye lover, en rekke lovendringer og flere økonomiske og faglige virkemidler.

De to nye lovene er:
•    Ny folkehelselov
•    Ny lov om helse – og omsorgstjenester.

Sistnevnte erstatter kommunehelsetjenesteloven og lov om sosiale tjenester.

Arbeidsgruppe
Når kommunestyret møtes i Kobbelv 26. januar, skal de behandle handlingsplanen som en egen arbeidsgruppe har jobbet fram. Denne beskriver hvordan samhandlingsreformen gradvis skal iverksettes i Sørfold, og gruppa har bestått av:

•    Ordfører Lars Evjenth
•    Silje S. Jensen, politiker fra opposisjonen
•    Gunnbjørg Olufsen fra Fagforbundet
•    Helsesjef Jarand Gjestland
•    Kommunalsjef Lisbeth Fredheim
•    Fagleder omsorg Kjell Eilertsen
•    Folkehelsekoordinator Steinar Strand

Last ned og les:
Handlingsplan iverksetting samhandlingsreformen (pdf)

Sykestue
Pasienter og brukere skal nå få tidlig og god hjelp når de trenger det, så nær sitt bosted som mulig. Et av tiltakene i Sørfold er opprettelse av sykestue ved Sørfold Eldresenter, som allerede er startet opp.

Dette er et tilbud til pasienter som er utskrivningsklare fra sykehus, men det kan også skje at man kommer direkte dit fra den kommunale legetjenesten eller legevakten.

Kommunene må betale
At kommunene har ansvaret for pasienter som skrives ut fra sykehusene, er ikke nytt. Men nå er ansvaret sterkere poengtert og konkretisert. Kommunene blir bøtelagt med 4.000 kroner pr. døgn pr. pasient som blir liggende lenger enn nødvendig på sykehus.

I tillegg må kommunene nå dekke en andel av kostnadene når innbyggerne blir innlagt på sykehus.

Dette skal motivere kommunene til å satse mer på forebyggende helsearbeid.
Det blir viktig å bygge opp gode lokale tilbud og arbeide på tvers av sektorer for å fremme helse og forebygge sykdom.

Spørsmål og svar
Nordlandssykehuset skriver i et brev til kommunene at de har registrert behov for informasjon og veiledning knyttet til reformen, og de har opprettet en e-postadresse og nettside for pasienter og samarbeidspartnere.

E-postadresse: samhandling@nordlandssykehuset.no

Der kan man sende inn spørsmål og få svar, og henvendelser av generell karakter vil bli publisert, til nytte for andre. Avsenders navn vil ikke bli offentliggjort.

Link til denne nettsiden:
Spørsmål og svar

Sist oppdatert den 09. september 2015