Agerte raskt

Samme dag som Sørfold kommune mottok melding om forurensning av strandsone i Storvika i 2012, reiste de ut til stedet på befaring. Her kan du lese hele brevet som ble sendt til Fylkesmannens miljøvernavdeling om denne saken.

Storvika, med angivelse av forurenset sone

 

 

 

Område skravert med rødt angir forurenset sone.

Oversendelse av sak vedrørende melding om forurenset strandsone i Storvika

Sørfold kommune mottok på morgenen 22.6.2012 melding på telefon fra Tor Helge Martinussen, om forurensing av strandsone i Storvika.

Meldingen gikk ut på at strandsone nedenfor Martinussens fritidsbolig var tilgriset med et klebrig og illeluktende belegg.

Sørfold kommune valgte å befare område samme dag.

Ved befaring fremkom det tydelig en forurensing av to klart avgrensede områder av strandsonen i Storvika.

Ved befaring ble strekningen fra strandsone nedenfor hytte på gnr 5/11 og videre langs strandsone til berg i sjø mot oppdrettsanlegg befart. Som det fremgår på skravert område på bilde ovenfor var to soner av denne strekningen forurenset.

Forurensing fremsto som meget klebrig og gråhvit substans festet til steiner og sandbunn. Ved undersøkelse av øvre sjikt i sedimenter fremsto 5-10 cm av øvre del av disse som sterkt anriket av H2S reduserende bakterier med karakteristisk lukt. Forurensing i seg selv var tilnærmet luktfri, men ekstremt klebrig.

I forurenset område ble det observert strandkrabbe og strandsnegler i et meget begrenset omfang, uten tilstedeværelse av hoppekreps som f.eks «marflo». I ikke forurenset områder var det markert mer aktivitet av disse organismene.

Etter befaring ble det tatt kontakt med driftsleder Kato Karlsen hos Marine Harverst, hvor han ble informert om forurensing. Karlsen redegjorde for at anlegget hadde ligget brakk en periode på vinteren, men at det hadde blitt satt ut smolt i anlegget medio april 2012. I forhold til utslipp fra deres anlegg kjente ikke Karlsen til at det hadde skjedd, hverken i forhold til fôr, ensilasje eller annet utslipp.

Fylkesmannens miljøvernavdeling v/ Torgeir Fahle var i forkant kontaktet av Martinussen, men ble etter hvert også informert fra Sørfold kommune.

Det ble tatt kontakt med Labora AS for avklaring av mulighet for analyse av forurensing. Etter at parametere og analysemetoder ble avklart med eksternt laboratorium ALS Laboratory Group Norway AS, ble det foretatt innhenting av prøvemateriale fra forurensing.

Mandag 2.7.2012 ble materialet innhentet og levert Labora AS for analyse 3.7.2012.

Tirsdag 31.7.2012 mottok Sørfold kommune første analysesvar fra Labora AS og ALS. Denne hadde 22 treff for ulike kjemiske og organiske forbindelser.

Etter gjennomgang av analyserapport ble det av Sørfold kommune besluttet å foreta analyse med hensyn på avklaring mellom organisk eller animalsk fettsyre.

Mandag 20.8.2012 mottok Sørfold kommune analysesvar på dette, hvor det ved analyse av kolesterol ble påvist animalsk fett.

Sørfold kommune gjorde da henvendelse direkte til ALS med forespørsel om mulighet for ytterligere analyse av fettsyre med hensyn på marine fettsyrer. Dette med hensyn på avklaring i forhold til Marine Harvests anlegg i Storvika.

Onsdag 22.8.2012 mottok Sørfold kommune svar på analyse av fettsyreprofil, hvor det fremkom overenstemmelse med Smult(svinefett) og ingen deteksjon av marine fettsyrer.

Sørfold kommune hadde gjennom den tidsperiode som nå var forløpt, også forespurt privatpersoner og andre som trafikkerer Sørfoldfjorden om de hadde sett tilsvarende forurensning andre steder i fjordsystemet. Ingen andre påvisninger ble rapportert.

Fredag 21.9.2012 foretok Sørfold kommune, sammen med Karlsen fra Marine Harvest en befaring av utvalgte steder av Sørfoldfjorden. Først ble Storvika befart, hvor en fortsatt kunne konstatere at forurensning var tilstede. Deretter ble fôrflåte til Marine Harvest samt mærd i anlegg befart, uten noen påvisning av forurensing.

Deretter ble strekningen Storvik – Bjørnsvik, hvor fjell går direkte i sjø, befart. Heller ikke her ble det påvist forurensing.

Plott for befarte strandsoner

Deretter ble 5 ulike deler av strandsone i fjordsystemet, som det fremgår av dette bildet, befart uten at forurensing ble påvist.

Sørfoldfjorden preges av stor skipstrafikk med 2 ISPS-terminaler, i tillegg til utstrakt ferdsel med fritidsbåter. Kommunen har så langt ikke klart å påvise kilde til forurensing.

Sørfold kommune har brukt betydelig ressurs på denne forurensing i tillegg til kostnader forbundet med innleid båttransport samt analysekostnader. Med bakgrunn i dette, samt at Sørfold kommune anser denne forurensning som fortsatt ikke avklart, verken i forhold til forurensningsmateriale eller forurenser, ønsker man saken oversendt til Fylkesmannens Miljøvernavdeling for ytterligere oppfølging.

Sørfold kommune ønsker fortløpende å bli holdt orientert om videre saksgang hos Fylkesmannen.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015