Ber om utredning av muligheter

Pårørende som hjelper eldre med å bestille legetime og fornye resepter befinner seg ofte langt fra pasienten og legekontoret. Seniorrådet ber om at muligheter for å bruke SMS og internett til slike tjenester utredes.

Jan Arne Johansen, leder i Sørfold seniorråd

Jan Arne Johansen var tidligere personalsjef i Sørfold kommune i mange år. Nå er han pensjonist og leder i seniorrådet (som før het eldrerådet).

Ønsker ikke å ta stilling
Seniorrådet presiserer i sin uttalelse at de ikke ønsker å ta standpunkt til hvilke ordninger som kan eller bør iverksettes. Men de ber om at mulighetene utredes.

Driftsutvalget får saken
Denne saken ble tatt opp da seniorrådet møttes 10. august i år.

Nå blir det opp til politikerne i driftsutvalget å avgjøre om mulighetene for å bruke SMS og internett i kommunikasjonen med legekontoret skal utredes.

Driftsutvalget har denne saken på sakskartet 4. oktober.

Er innført andre steder
Seniorrådet er kjent med at internettløsning er innført på ulik måte på forskjellige steder i Nordland. Her nevnes Saltdal legesenter på Rognan og Yttern legesenter i Rana.

I tillegg, ikke erstatte
Det forutsettes at nye løsninger basert på mobiltelefon og internett ikke skal erstatte nåværende ordninger med telefon og personlig oppmøte, men komme i tillegg til det som er i dag.

Både unge og eldre
Rådet påpeker at eldres pårørende i dagens samfunn ofte befinner seg på en annen kant av landet enn pasienten.

-  Disse pårørende er avskåret fra å møte opp personlig, og stresses av å vente i telefonen på grunn av stor trafikk på sentralbordet, skriver de.

De påpeker også at for de unge innbyggerne i kommunen kan muligheten for elektronisk timebestillingstjeneste senke terskelen for timebestilling og kontakt med helsetjenesten.

Navneskifte
Tidligere het de eldreråd. Nå har dette rådet etter eget ønske skiftet tittel til seniorrådet, og navneskiftet er godkjent av kommunestyret.

Valg av slike nemnder og råd følger den kommunale valgperiode.

For seniorrådets vedkommende skal sammensetningen sikre lokal forankring og geografisk spredning, og det innhentes  forslag til medlemmer fra samarbeidspartnere rundt om i kommunen.

Konstituert
Derfor tok det litt tid etter selve kommunevalget før rådet var fulltallig, og 27. april i år ble det holdt konstituerende møte. Da ble Jan Arne Johansen fra Straumen valgt til leder og Grete Jakobsen fra Engan er nestleder.

De øvrige medlemmene er:

  • Anny Edvardsen, Torkilseng
  • Anne Lise Evjen Lillegård, politisk representant
  • Steinar Johansen, Mørsvikbotn
  • Erling Olsen, Røsvik

Aktivt råd
Protokollene fra møtene i seniorrådet forteller om stort engasjement og høyt aktivitetsnivå. Dette er langt mer enn en høringsinstans.

Aktivitetsdag med generasjonstreff

Under Kraftfestivalen arrangerte de aktivitetsdag for barnehager og besteforeldre (bildene under), og i september gikk den tradisjonelle familiedagen i Gjerdalen av stabelen, i regi av seniorrådet i samarbeid med flere foreninger.

Hele 60 personer deltok på det vellykkede arrangementet. I juli var det sommertur for pensjonister.

Bestefar Rune Åsbakk lager seljefløyte

Bestefar Rune Åsbakk viser hvordan man lager seljefløyte, og barna følger spent med.

Jan Arne Johansen ved grillen

Seniorrådets leder Jan Arne Johansen grillet pølser på aktivitetsdagen for barnehagene 14. juni under Kraftfestivalen.

Vanligvis foregår dette arrangementet på idrettsbanen ovenfor Straumen skole, men på grunn av arbeid på banen ble det hele flyttet til området ved Straumen barnehage, som den observante leser vil se.

Sist oppdatert den 09. september 2015