Skolefritidsordning

Sørfold kommune har tilbud om skolefritidsordning for elever 1.- 4. klasse, organisert etter ulike modeller. Ordningen koster 1.855.- pr. mnd. for tilbud over 12 timer pr. uke.

Betalingssatser vedtatt av kommunestyret  desember 2016, gjeldende fra 1. januar 2017:

 

  • 0-12 timer pr. uke: Kr. 1.031.- pr. måned
  • Over 12 timer pr. uke: Kr. 1.855 pr. måned
  • Det gis 50% søskenmoderasjon, og dette omfatter  både SFO-ordningen og barnehagene.
  • Ved utvidet bruk av SFO i forbindelse med ferier betales 26 kr. pr. time i tillegg til betaling for fast avtalt bruk av ordningen
  • Ved utestående betaling for 2 måneder sies plassen opp med umiddelbar virkning
  • Påmelding til SFO gjøres for ett skoleår om gangen. Endring av plasstørrelse må skje med minst en måneds varsel senest siste dag i måneden før oppsigelsestiden.  

 

Straumen skole samarbeider med barnehagen om SFO-tilbudet, og har en kjernetid mellom kl. 06.30 og 16.00, med mulighet for å være i barnehagen fra 16.00 til 16.30 ved behov.

Ved Leirfjorden skole er alle elevene avhengig av skoleskyss. I stedet for skoleskyss midt på dagen, er det lagt inn et gratis SFO-tilbud.

Opptak til SFO skjer fortløpende. 

Søknadsskjema SFO  (NB! Sendes til den enkelte skole).
 
vedtatt i kommunestyret 19.06.08.
Sist oppdatert den 02. januar 2017