Sjeldne lavarter i Sørfold

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har sendt brev til grunneiere og kommuner med registrert forekomst av granfiltlav, som er en truet art. Sørfold er det nordligste av funnområdene, og i 2012 og 2013 vil det bli foretatt ny kartlegging.

Utsikt over Straumvatnet og Straumvassbotn

Det er registrert granfiltlav i nærheten av Straumvatnet.

Rødliste
Granfiltlav står på den norske rødlisten i kategorien sterkt truet. Den vokser hovedsakelig på tynne greiner av gran.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har fått i oppdrag av Direktoratet for naturforvaltning å utarbeide et faggrunnlag for 4 truede lavarter knyttet til kystgranskog/ boreal regnskog.

Granfiltlav

Granfiltlav, foto Sigve Reiso, Naturarkivet.no

Ny runde med kartlegging

I denne forbindelse ønsker de å få en oppdatert status for arten, og konsulentfirmaet Biofokus har påtatt seg oppdraget med rekartleggingen.

Nordligste funnkommune
De andre kommunene i Nordland med tidligere registreringer av granfiltlav er Bindal, Brønnøy og Meløy.

Men granfiltlav er ikke den eneste sjeldne lavarten som finnes i Sørfold.

Flatsaltlav

Langs Austerelva, som renner ut i Kobvatnet, er det registrert flatsaltlav. Denne vokser på steiner i og langs fosser og stryk. Arten er registrert i rødlista som sårbar, da mange forekomster er utsatt for kraftutbygging i elver og bekker.

Flatsaltlav

Flatsaltlav, foto Einar Timdal, Naturhistorisk museum

Sist oppdatert den 09. september 2015