Skeptisk til kraftutbygging

Søknad om konsesjon for flere småkraftverk i Sørfold har vært på høring. Fauske og Sørfold Jeger- og fiskerforening ønsker ikke kraftverk ved Gjerdalsvatnet, Raukforsen og Veiski.

Tilrettelagt fiskeplass ved Gjerdalsvatnet, foto Sørfold kommune/ Espen Olsen
Gjerdalsvatnet, der Fauske og Sørfold Jeger- og fiskerforening har hytte. Fiskeplassen er tilrettelagt for alle og er lett tilgjengelig.
 
Søknad om konsesjon for flere småkraftverk i Sørfold har vært på høring, med frist 17. september.  Det er NVE som avgjør slike søknader. Fauske og Sørfold JFF har sendt høringsuttalelse til NVE, med kopi til Sørfold kommmune.
 
Foreningen har 5 hytter, naust og båter ved fiskevann i Sørfold Kommune, de fleste i høyfjellet. Disse leies ut til alle, men foreningens medlemmer har fortrinnsrett. To av hyttene er lokalisert i områder der det søkes om bygging av kraftverk, Gjerdalvatnet og Veiskivatnet.
  
Stor friluftsavktivitet
Det er stor friluftsaktivitet året rundt i Gjerdalen. Området er lett tilgjengelig og tilrettelagt for friluftsliv. Gjerdalen benyttes derfor ofte av folk som ikke kan ta de hardeste turene.
 
Sagvatnan JFF har hytte i Basis, FSJFF  har hytte og naust ved Gjerdalsvatnet. Hytta er tilpasset rullestolbrukere,  og her har også Statskog laget rullestolkai ved vatnet. Hamarøy JFF har naust og båt ved Jorba og ved Linna. Kobbvatn Grunneierlag har nylig satt opp en flott gapahuk i bakken ved Raukforsen. 
 
Det er satset mye i Gjerdalen for å tilrettelegge området for friluftsliv. Det benyttes da også svært mye både av jegere og fiskere i tillegg til folk med mindre aksjonsradius slik som bevegelseshemmede, eldre og småbarnsfamilier.
 
 - Selv om utbygger påstår at de foreslåtte inngrep har liten negativ konsekvens for brukerne av Gjerdalen mener vi at dette slett ikke er tilfelle.
 
Både fossen fra Stilla og ned til Gjerdalsvatnet og Raukforsen har stor betydning for naturopplevelsen av området. Når det i tillegg kommer stasjonsbygninger og vei inn til kraftstasjonene, vil vi i FSJFF påstå at dette er store inngrep i naturen og selvfølgelig gi betydelig forringelse av naturopplevelsen. Dette skriver Fauske og Sørfold JFF i sin høringsuttalelse.
 
 
Lett tilgjengelig
Gjerdalsområdet er lett tilgjengelig og betydelig tilrettelagt for friluftsaktiviteter også for brukere med funksjonshemning. På bakgrunn av dette benyttes da området mye av kommunens befolkning og tilreisende til Kobbvassgrenda.
 
-         Vi mener at konsekvensene for de inngrep som her er søkt om vil bli betydelig negativ for friluftsinteressene.
 
Fauske og Sørfold Jeger og Fiskerforening henstiller derfor om at konsesjon for Gjerdalsvatnet og Raukforsen kraftverk ikke blir gitt.
 
Foreningen ber også om at det ikke blir gitt konsesjon for Veiski kraftverk, men har ingen merknader til søknaden som gjelder Fagerbakkan og Storvikelva, bortsett fra manglende vurdering av støy fra kraftstasjonen når det gjelder Fagerbakkan.
Sist oppdatert den 09. september 2015