Avtale endelig i havn

I 2006 vedtok kommunestyret å overdra skolehuset på Rørstad til velforeningen på stedet. Først nå er overdragelsen fullført, men det er Rørstad Grunneierlag som overtar huset, ikke velforeningen.

Terje Skaugvold, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten
Signerer avtalen. Terje Skaugvold er leder i Rørstad Grunneierlag, som nylig ble huseier.
 - Dette har vi jobbet for lenge, sier han.
 
Lang prosess
La det være sagt med en gang: Det er verken kommunal sendrektighet eller vrangvilje hos noen av partene som er årsaken til at det har gått hele fire år fra vedtaket ble fattet til det er iverksatt. Det er derimot en kombinasjon av flere forhold, og ikke minst juridiske utfordringer og formaliteter siden huset og tomta har forskjellige eiere, og det er også flere grunneiere med i bildet. For en ideell forening kan det også være vanskelig å påta seg forpliktelser i form av vedlikehold, forsikring, strømutgifter osv. Huset har forfalt en del og er ikke i god stand.
 
Fra velforening til grunneierlag
I sommer var det årsmøte i Rørstad Vel. I etterkant av dette sendte velforeningen et brev til kommunen. Her framgår det at det ikke har lykkes for velforeningen å komme til enighet med grunneierne om langtidsleie eller overdragelse av tomtene som skolehuset står på. Årsmøtet ønsket derfor at Rørstad grunneierlag tar over saken, dvs. at huset overdras til grunneierlaget i stedet for til velforeningen.
 
Sørfold kommune stiller seg positiv til dette. Avtalen er nå signert av begge parter og huset har endelig skiftet eier. Huset er overdratt vederlagsfritt og uten betingelser.
 
Skolehus og klubbhus
Skolehuset på Rørstad, foto Sørfold kommuneHuset (bildet) ble oppført i 1947 og var i bruk som skolehus til 1971. I 2. etasje var det leilighet for lærer, og det er fortsatt to soverom der.
 
Etter skolenedleggelsen fulgte en lang periode da huset fungerte som klubbhus for bedriftsidrettslaget på Straumen, en ordning som også innebar at laget hadde ansvaret for kirkekaffen på den årlige kirkesøndagen i juni. Lagets medlemmer bidro da med kaker og dugnad. De utførte også vedlikehold på huset på dugnad.
 
Medlemmene bor spredt
Men mot slutten av 1990-tallet sa laget fra seg disposisjonsretten til huset, og kommunen signaliserte at de ønsket å gi huset til en forening, helst en som var hjemmehørende på Rørstad. Da velforeningen ble dannet, var dette en naturlig samarbeidspartner, men av forståelige årsaker var det ikke bare enkelt for en forening med begrensede inntektsmuligheter å påta seg ansvaret for et hus. Dessuten er det ingen fastboende på Rørstad, og medlemmene er kun samlet der noen korte sommeruker. Resten av året bor de spredt over hele landet, og dette gjør også at aktiviteten i foreningen ikke kan bli så høy.
 
Engasjement
Uansett: Nå har saken fått sin løsning, som alle involverte parter er fornøyd med – både kommunen, velforeningen og grunneierlaget.
 
-         Det er dugnadsvilje og engasjement på Rørstad. Vi ønsker å bruke skolehuset som et grendehus, og ser spesielt fram til kirkejubileet neste år, sier Terje Skaugvold, som er leder av Rørstad grunneierlag og selv har hus på det idylliske kirkestedet.
 
 
 
 
 
 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015