Søker om arealendring Movik

Marine Harvest søker Nordland fylkeskommune om arealendring ved lokalitet Movik, for sitt akvakulturanlegg med stamfisk av laks. Søknaden med vedlegg ligger til offentlig ettersyn her til 1. desember.

Movika, ytterst i Sagfjorden

Movika ligger ytterst i Sagfjorden  i  Sørfold.

Fylkeskommunen oversender søknaden til ettersyn og behandling

Marine Harvest søker om arealjustering i Movik, for sitt akvakulturanlegg for stamfisk av laks. Endringen gjelder også utsetting av foringsflåte.

Movik ligger ytterst i Sagfjorden.

Nordland fylkeskommune har sendt søknaden til Sørfold kommune, til offentlig utlysning og kommunal behandling.

Her ber de kommunen gjøre en rask vurdering om søknaden er i tråd med arealplanen, og deretter legge den ut til offentlig ettersyn.

Søknaden er også sendt blant annet til Fylkesmannen i Nordland, Mattilsynet, Kystverket og Fsikeridirektoratet Nordland.

Innen 12 uker etter at Sørfold kommune har mottatt søknaden, skal det gis tilbakemelding til Nordland fylkeskommune.

Etter at de ulike instanser har behandlet saken, vil søknaden bli sluttbehandlet i Nordland fylkeskommune, som fatter enkeltvedtak.

Dokumenter i saken:

Oversendelsesbrev fra Nordland fylkeskommune

Søknad om arealjustering

Tegninger av anlegg og flåte

Strømundersøkelse

Forundersøkelse 2007

MOM B-undersøkelse 2014 (se forklaring under)

Undersøkelse av bunnstrøm 2010

MOM B-undersøkelse 2011

Hva er MOMB?

MOM står for Matfiskanlegg Overvåking Modellering, og er en type miljøovervåking som ble utviklet for å ha en standard for miljøovervåking av områder rundt oppdrettsanlegg.

MOM-B er den mest brukte standarden for miljøundersøkelser av marine oppdrettsanlegg og utføres av spesialisert personell. Det hentes opp ti sedimentprøver fra havbunnen spredt rundt på det aktuelle området.

Høringsfristen er 1. desember.

Merknader kan sendes via skjemaet under her. De kan også sendes som e-post til post@sorfold.kommune.no eller med vanlig post til Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen.

 

Sist oppdatert den 30. november 2016