Søker om biomasseendring Kines

Marine Harvest AS søker om endring i areal og biomasse ved sin lokalitet i Kines. Søknaden med dokumenter ligger til offentlig etttersyn til 10. juli, og kan lastes ned herfra.

Marine Harvests anlegg i Kines

Anlegget til Marine Harvest i Kines

Ligger til offentlig ettersyn i en måned

Nordland fylkeskommune har mottatt søknad fra Marine Harvest, som gjelder biomasseøkning  og justering av areal, inklusive flåte ved lokaliteten Kines.

Det søkes om en produksjon på 3900 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse) matfisk av laks, ørret og regnbueørret til kommersielt formål ved lokaliteten.

Med dette legges søknaden ut til offentlig ettersyn fra 10. juni til 10. juli.

Dokumenter i saken, samtlige i pdf:

Søknad om arealendring og biomasseøkning

Tegninger flåte og anlegg Kines

Prosedyrer del 1

Prosedyrer del 2

Miljøundersøkelser og strømundersøkelser

Merknader sendes Sørfold kommune

Eventuelle merknader til søknaden sendes Sørfold kommune via skjema nederst i artikkelen, innen 10. juli 2015.

Merknader kan også sendes på e-post til post@sorfold.kommune.no eller med vanlig post til Sørfold kommune, 8226 Straumen.

Fylkeskommunen avgjør søknaden

Det er Nordland fylkeskommune som fatter endelig vedtak og avgjør søknaden, etter at Fylkesmannen, Mattilsynet, Kystverket, Fiskeridirektoratet region Nordland og Sørfold kommune har avgitt uttalelse.

Jeg/vi ønsker å komme med følgende merknad til søknaden:

Sist oppdatert den 25. september 2015