Søker om ny lokalitet

Marine Harvest søker Nordland fylkeskommune om ny lokalitet Matvika vest for Bjørnsvik, for akvakultur i Sørfold kommune. Søknaden med vedlegg ligger til offentlig ettersyn her.

Kartutsnsitt over området

Kartutstnittet viser viser hvor den omsøkte lokaliteteten ligger.

Fylkeskommunen oversender søknaden til ettersyn og behandling

Marine Harvest søker om ny lokalitet Matvika, for akvakultur laks, ørret og regnbueørret.

Matvika ligger ca. 1500 meter vest for Bjørnsvik.

Nordland fylkeskommune har sendt søknaden til Sørfold kommune, til offentlig utlysning og kommunal behandling.

Søknaden er også sendt blant annet til Fylkesmannen i Nordland, Mattilsynet, Kystverket og Fsikeridirektoratet Nordland.

Innen 12 uker etter at Sørfold kommune har mottatt søknaden, skal det gis tilbakemelding til Nordland fylkeskommune.

Etter at de ulike instanser har behandlet saken, vil søknaden bli sluttbehandlet i Nordland fylkeskommune, som fatter enkeltv edtak.

Dokumenter i saken:

Oversendelsesbrev fra Nordland fylkeskommune

Søknad om ny lokalitet

Strøm og miljøundersøkelser

Tegninger av anlegg og flåte

Prosedyrer, del 1

Prosedyrer, del 2

Avklaringer

Høringsfristen er 22. oktober.

Merknader kan sendes via skjemaet nederst i denne artikkelen. De kan også sendes som e-post til post@sorfold.kommune.no eller med vanlig post til Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen.

 

Sist oppdatert den 28. desember 2015