Sørfold kommune tar ansvar

De siste dagene har det vært flere avisoppslag om miljøforurensning i Storvika mellom Bjørnsvik og Haukenes i Sørfold. Ordfører Lars Evjenth har skrevet et innlegg om saken som du kan lese her.

Ordfører Lars Evjenth

–  Sørfold kommune vil fortsette å ta sitt ansvar som planmyndighet, og vil anmelde alt vi blir kjent med av ulovlig forurensning, skriver ordfører Lars Kristian Evjenth blant annet i dette innlegget.

Sørfold kommune og Storvika

Sørfold kommune har som planmyndighet satt av området i Storvika til oppdrett. Første gang dette ble gjort var i kystsoneplanen for Sørfold 2000- 2007. I slike planprosesser må en veie ulike hensyn opp mot hverandre.

Sørfold, som de fleste andre utkantkommuner, lar da næringsvirksomhet gå foran fritidsinteresser. Dette har da også vært en linje som det har vært sterk tverrpolitisk oppslutning rundt i kommunen vår.

Ved rullering av kommunens arealplan (nå også inneholdende kystsoneplan) valgte vi av hensyn til fiskerier og den totale miljøbelastning i området å ta bort lokalitetene på sørsiden av fjorden fra Røsvik og utover. 

Et oppdrettsanlegg tar plass og kan medføre miljøbelastninger. Oppfølging, overvåking og pålegg i forhold til disse miljøbelastningene ligger utenfor kommunens myndighetsområde.   I Storvika er det nå på grunn av situasjonen i nærområdet gitt pålegg om strengere miljøovervåkning (MOM C), denne omfatter også strandsonen.

Kommunen har tillit til at mattilsynet, fylkesmannens miljøavdeling, fiskeridirektorat og fylkeskommunen gjør det de skal også i forhold til Storvika og andre lokaliteter.

Kommunen har ansvar som lokal forurensningsmyndighet. Dette løser vi ved å delta i IUA Salten(Interkommunalt samarbeid i forhold til beredskap lenser mm) for å sikre beredskap ved akutt forurensning.

I 2012 fikk vi melding om et påslag i fjæra i Storvika av fettstoff. Kommunen sendte da ut en person som tok prøver av dette utslippet. Prøvende ble sendt til analyse, og ut fra prøvesvar var det ingen nærliggende grunner til å tro at dette kom fra oppdrettsanlegget. I etterpåklokskapens lys ser vi at vi burde ha anmeldt dette forholdet(utslippet) til politiet.

I 2013 ble vi gjort oppmerksom på et utslipp av ensilasje(død oppkvernet fisk i maursyre) i området. Kommune valgte da å anmelde forholdet. Denne anmeldelsen ble underskrevet av ordføreren. Vi valgte i samme omgang å videreformidle opplysninger vi satt på. Saken ble senere henlagt.

Når så Erling Abelsen i dagens telefon (AN 23.07.14) er bekymret, er dette forståelig ut fra hvordan saken framstilles.

Sørfold kommune vil fortsette å ta sitt ansvar som planmyndighet, ordføreren må selvsagt også i framtiden rette seg etter de vedtak kommunestyret fatter. I disse plansakene har det vært stor tverrpolitisk oppslutning om vedtakene. 

Kommunen vil fortsatt ha tillit og forventning til at mattilsyn, fylkesmannens miljøvernavdeling, fiskeridirektorat og fylkeskommune utøver sin rolle på en god måte.

Sørfold kommune vil fortsette å være en næringsvennlig kommune.

Sørfold kommune vil anmelde alt det vi blir kjent med av ulovlig forurensing. Også i framtiden vil disse anmeldelsene bli underskrevet av ordføreren som kommunens juridiske representant.

Kommunen vil følge opp mulighetene og problemstillinger knyttet til oppdrett med en fagdag for ansatte og kommunestyrets representanter til høsten. Systemet som samfunnet har lagt rundt oppdrettsnæringen er komplisert, med mange myndigheter som har ulike ansvarsområder.

Kommunen har også tidligere hatt slike fagdager for å øke innsikt og bevissthet rundt næringen. Vi vil invitere næringen, andre myndigheter og andre som har noe å bidra med. I tråd med god skikk vil fagdagen også være åpen for innbyggere som vil melde seg på.

Lars Kristian Hansen Evjenth

Ordfører Sørfold kommune

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015