Søker spillemidler til fire prosjekter

Driftsutvalget og idrettsrådet ber kommunestyret godkjenne at det søkes om spillemidler til kunstgress på Lakselva og til Indre Salten Elg- og leirduebane i Buvika. Det søkes til sammen om 2.687.000 kroner i spillemidler for 2013.

Skytebane under bygging i Buvika

BYGGER NYTT ANLEGG: Det er Fauske og Sørfold jeger- og fiskerforening som er ansvarlig for det nye skyteanlegget som bygges i Buvika. Slik så det ut på byggeplassen i oktober i år.

Plankrav
Når kommunen søker om statlige spillemidler til idrettsanlegg, skal tiltakene være forankret i kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelse, og søknadene skal settes opp i prioritert rekkefølge.

Tiltaksdelen rulleres hvert år
Denne planen, eller rettere sagt handlingsprogrammet i den, skal rulleres i kommunestyret hvert år. Hvert fjerde år skal hele planen revideres.

I år søkes det om midler til fire formål, hvorav tre gjelder skytteranlegget i Buvika:

 • Riflebane, med søknadssum 835.000 kroner
 • 600.000 kroner til haglebane
 • 172.000 kroner  klubbhus.

Lang ventetid på spillemidler
Når det gjelder kunstgress på Lakselva, ble dette skiftet ut i 2007, men det er kø og ventetid på spillemidler. Følgelig kan det gå mange år fra et anlegg blir ferdig og til støtten fra spillemidlene kommer inn.

Dette tiltaket har en godkjent søknadssum på 1.080.000 kroner.

Kommunal tilskuddspost
På kulturbudsjettet finnes det en budsjettpost som heter tilskudd idrettsanlegg. Denne kan enten brukes som kommunal andel i søknader om spillemidler, eller den kan brukes til prosjekter som er for små eller av andre årsaker ikke kan få spillemidler.

Men alle disse tiltakene, uansett statlig medfinansiering eller ikke, skal forankres i kommunedelplanen.

Posten tilskudd idrettsanlegg er på 90.000 kroner, og for 2013 foreslås det at den brukes slik:

 • Informasjonstavle for sommer – og vinterløyper på Seljeåsen, samt tilrettelegging i form av skilting og klopplegging, ansvarlig IL Siso : kr. 45.000
 • Toppdekke til ballbinge ved Røsvik skole: kr. 15.000
 • Skilting av rundløype Megården - Svartvatnet v/ UL Fremtid, kr. 15.000
 • Turkort for Megården, Seljeåsen og Sørfjorden kr. 15.000

Innspill har kommet inn
Kulturkontoret gikk tidlig ut og ba om forslag til nye anlegg og tiltak før handlingsprogrammet ble utarbeidet. Da kom det inn en del innspill, og noen av disse gjelder tiltak som foreløpig ikke er kostnadsberegnet eller prosjektert.

Dermed er de for uferdige til å settes i tiltaksplanen for 2013, men de kan komme inn ved neste rullering når planleggingen har kommet lenger.

Her er en oversikt over disse prosjektene:

 • Treningsrom og treningsutstyr Røsvik
 • Flytting av standplass/elektroniske skiver Røsvik
 • Ny trialbane Straumen
 • Sykkelløype Straumen skole
 • Sandvolleybane Røsvik
 • Turkart for Sørfold
 • Rehabilitering og tilrettelegging paintballbane, Straumen

Drenering før toppdekke
Det har også kommet ønske fra Røsvik skole om å bruke 120.000 kroner til nytt toppdekke på skoleidrettsplassen. Her sier idrettsrådet at behovet først må kartlegges.

-  Hvis behovet tilsier at banen må rehabiliteres, bør det først gjøres noe med dreneringen under banen før det legges nytt toppdekke, skriver idrettsrådet i sin uttalelse.

Rullering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse står på sakskartet til kommunestyret 18. desember.

Etter dette har kulturkontoret frist til 15. januar 2013 med å gjøre søknadene om spillemidler helt ferdig og oversende dem til fylkeskommunen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015