Sti- og løypeplan

På tur i Hamsuns Rike er et prosjekt for etablering og oppgradering av turstier og løyper i Nord-Salten og Sørfold. Nå inviteres foreninger, grunneiere og andre til foreslå turstier som bør ryddes og merkes.

Tursti på Storeidet

ENKELT OG BRA. Slik kan det gjøres: Enkel tilrettelegging med skilt og benk inviterer til å gå tur i dette området ved Storeidet i Mørsvik. Gordonsetteren Rex har dessverre gått over til de evige jaktmarker.

Samarbeider med reiselivet
Prosjektet eies av Tysfjord, Hamarøy, Steigen og Sørfold kommuner, som samarbeider med Salten friluftsråd, Statskog og reiselivet.

I Sørfold vil det bli nedsatt en egen kommunal arbeidsgruppe som vil arbeide med utvelgelse og foreslå hvilke stier / løyper som skal prioriteres framover. Disse skal presenteres i sti – og løypeplan for 2013 – 2015, som skal vedtas av kommunestyret.

Til lands og til vanns
Man tar sikte på å etablere 1-3 nye stier pr år.
Turstiene/løypene kan gjelde både vandring, sykkel, ski og ro/padle.  

Hva mener du?
Med dette inviteres velforeninger, bedrifter, grunneierlag, grendeutvalg, skoler, barnehager, idrettslag og andre til å komme med innspill på turstier, turveier og løyper som bør ryddes, oppgraderes, opparbeides og/eller merkes/skiltes.

Innspillene må begrunnes etter bestemte kriterier (står nedenfor) og tegnes inn på eget kart. Ønsker om skilting/informasjon og løypestandard må framkomme. Gis det innspill på flere traséer, må disse prioriteres.  

Motivere til å gå tur
Tilrettelegging av stiene/ løypene har følgende overordnede målsettinger:

  • Øke regionens attraktivitet for egne innbyggere og tilreisende turister.
  • Bidra til folkehelsen.
  • Økt bolyst, trivsel og livskvalitet.
  • Bedre trafikksikkerhet. (pause fra bilkjøring / motivere til turgåing og redusere bilkjøring)      


Følgende kriterier er satt for prioriteringen av innspilte forslag:
Turstier/løyper som:

  • Har aksept hos grunneier
  • Har engasjement hos forslagstiller
  • Er relatert til en eller flere av prosjektets målsettinger
  • Aktuelt at noen tar ansvar som tursti-fadder


Tursti-fadder
Å være tursti-fadder betyr at man påtar seg ansvar for oppgradering, vedlikehold og drift av konkrete turtraséer. Og både grunneierlag, velforeninger, idrettslag, bedrifter og andre kan ha en slik rolle. 

Avtale inngås med kommunen. Forhold til grunneier må være avklart. Fadderordninger kan foregå på flere måter, både praktisk og økonomisk.

Støtteordninger
Prosjektets stier/løyper skal finansieres gjennom diverse støtteordninger, kommunal støtte og dugnadsinnsats.

Når innspillene har kommet inn, vil arbeidsgruppa avgjøre hvilke stier og løyper som skal velges ut. Dette blir så lagt fram for politisk behandling.

Forslag sendes via skjema som ligger her:
Innspill sti og løypeplan. NB! Skjemaet er i pdf, men kan fylles ut på PC og lagres. Dermed kan det vedlegges i e-post, som sendes til post@sorfold.kommune.no.

Frist : 27.april 2012.  (Det står frist 21. april i selve skjemaet, men dette er trykkfeil.)
Eventuelle spørsmål rettes til Steinar Strand, telefon: 756 85 334

Sist oppdatert den 09. september 2015