Støtte til bygdeutvikling

Strøksnes grendelag i samarbeid med grendelagene i Leirfjorden og Mørsvik har fått 30.000 kroner fra næringsfondet til forprosjektet Det gode liv på bygda.

Fra møte om bygdeutvikling

I februar i år kom en representant for Lev i Steigen til Strøksnes for å dele sine erfaringer omkring bolyst og bygdeutvikling. Der møtte hun folk fra grendelagene på Strøksnes og i Leirfjorden. Foto: Lev i Steigen.

Ønsker å snu negativ befolkningsutvikling

Forprosjektet Det gode liv på bygda tenkes gjenomført i høst, fra september til desember.

De tre grendelagene på norsida ønsker å gå sammen om dette, der målet er å øke attraktiviteten og sikre tilflytting til bygdene.

Totalkostnad er bergnet til 165.000 kroner, og prosjektgruppa har også søkt om støtte fra Nordland fylkeskommune.

Fra Sørfold kommune har de søkt om 30.000 kroner, og dette ble innvilget av formannskapet 21. august.

–  Det er stor satsning på næringsutvikling nord i Sørfold kommune, og det vil komme flere arbeidsplasser i de nærmeste årene.

Spesielt gjennom to nye etableringer innenfor havbruk, men lokalt næringsliv og bygdene kan også få positive ringvirkninger i forbindelse med bygging av ny E6- trase gjennom kommunen.

Hittil har vi hatt ei negativ befolkningsutvikling, spesielt i vår del av kommunen, men de nye etableringene og anleggsperioden for ny E6 vil kunne gi oss muligheter til å snu dette til noe positivt, skriver prosjektgruppa blant annet i søknaden.

Forprosjektet skal danne grunnlaget for et hovedprosjekt over 2-3 år, med fokus på næringsutvikling, bolyst og trivsel.

Positivt at grendelagene samarbeider

Næringssjef Gerd Bente Jakobsen ser det som svært positivt at grendelagene på nordsida går sammen.

–  Det er en stor styrke for prosjektet at det kommer på bakgrunn av lokalt initiativ, og forprosjektet kan også ha overføringsverdi til andre grender i kommunen, skriver hun blant annet i saksframlegget til formannskapet.

–  Sørfold kommune har mange spennende prosjekter på gang, både som tilrettelegger av infrastruktur, basisfunksjoner og for nye arbeidsplasser.

 Mange av prosjektene involverer i høyeste grad bygdene og befolkninga på nordsida i kommunen.

Her bør kommunikasjon og informasjon gå begge veier, for å involvere hverandre, utveksle kunnskap og spille på hverandre for å oppnå resultater til beste for kommunen og innbyggerne, sier næringssjefen.

 

Sist oppdatert den 20. september 2017