Støtte til grendehus

Ungdomslaget Heim på Engan har fått tilsagn om 143.500 kroner til restaurering av det gamle skolehuset på Engan. Huset skal brukes til formidling og samlingssted i forbindelse med utvalgte kulturlandskap på Engan.

Engan grendehus

Gammelskolen på Engan er nå grendehus, og skal opprustes til å bli et formidlingssted for prosjektet utvalgte kulturlandskap.

Utstillingsvindu
Engan/Ørnes og Kjelvik er Nordlands bidrag i det landsomfattende prosjektet Utvalgte kulturlandskap i jordbruket, sammen med et område på Helgeland.

Skjøtsel og pleie av kulturlandskapet er viktige stikkord i dette arbeidet, og grunneierne kan få støtte til dette. Men informasjon og formidling er også en vesentlig del av et slikt prosjekt, og her er grendehuset på Engan tiltenkt en rolle som utstillingsvindu og samlingspunkt.

Miljøtiltak i jordbruket
Ungdomslaget har utarbeidet kostnadsoverslag for utbedring av huset, som totalt beløper seg til 435.500 kroner medregnet verdien av egeninnsatsen som lagets medlemmer skal stille med.

Huset er 100 år gammelt, og trenger blant annet oppgradering av det elektriske anlegget. Dessuten skal huset males, 2 rom i kjelleren skal utbedres og skorsteinen skal rehabiliteres.

Restaureringen planlegges ferdig i 2014.

Midlene det søkes om, er de såkalte SMIL-midlene, dvs. miljøtiltak i jordbruket. Dette er statlige penger som overføres til kommunene til videre fordeling.

Av godkjent søknadssum på 435.500 er laget innvilget et tilskudd på 33%, dvs. 143.500 kroner.

Støtte fra Fylkesmannen
De har også søkt om tilskudd fra Fylkesmannen i Nordland til restaureringsprosjektet, og er innvilget 207.000 kroner derfra.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015