Tilskudd til Røsvik gamle handelssted

Nordland fylkeskommune er tildelt ekstra tilskudd til bygningsvern som er øremerket privateide fredete bygninger. Røsvik gamle handelssted får 100.000 kroner av disse midlene.

Røsvik hovedgård

I PRIVAT EIE. Røsvik hovedgård er i privat eie og er fredet. Nå er eierne innvilget støtte til restaurering fra en ekstrapott.

Dette bildet er tatt 15. juni i år, da eierne velvillig stilte stedet til disposisjon i forbindelse med Kraftfestivalen.   

Bare til privateide bygninger
I et brev fra Nordland fylkeskommune til eierne av Røsvik gamle handelssted går det fram at fylkeskommunen v/ Kulturminner i Nordland er tildelt et ekstra tilskudd til bygningsvern i inneværende år. Disse pengene skal brukes til privateide fredete bygninger.

Fylkesråden i Nordland har fordelt disse midlene videre, og 100.000 går til Røsvik gamle handelssted ved eierne, som er Ann Lisbeth Normann Bergene og Harriet Normann.

Pengene skal brukes til restaurering, og benyttes til lønn og materialer.

Som opprinnelig
Det understrekes i tilsagnsbrevet at restaurering, reparasjon og vedlikehold skal utføres på en slik måte at arbeidene tilfredsstiller de krav som blir stilt til antikvarisk sikring.

Det skal blant annet brukes samme type materialer og håndverksteknikker som opprinnelig har vært benyttet.

Sti med historie
Som nevnt i den øverste billedteksten, var det et arrangement på hovedgården 15. juni. Da ble Sti med historie i Røsvik innviet, og elevene ved Røsvik skole guidet publikum fra post til post.

Et av stoppunktene var nettopp hovedgården, der dagens politikere spilte herredsstyremøte anno 1896 i den gamle tingstua på gården.

Harriet Normann i gammelbutikken

Harriet Normann bak disken i gammelbutikken. Foto: Røsvik skole

Mens møtet pågikk, var en del av publikum inne i gammelbutikken, der elever fortalte om butikkens historie, og Harriet Normann viste fram gamle regnskapsbøker fra den gang butikken var i drift og arbeiderne fikk lønnen sin utbetalt på kontoret innenfor.

Ekte politikere som skuespillere
Grunnen til at publikum ble delt i to grupper, var at plassen inne i tingstua er begrenset. Etterpå byttet gruppene plass, slik at alle fikk med seg både herredsstyremøtet og omvisningen i gammelbutikken.

Herredsstyremøte i tingstua

Her er herredsstyret anno 1896:  Sittende rundt bordet f.v. Steinar Strand, Lars Evjenth (som spilte ordfører Nils Lie fra Kvarv), Finn Arve Moen, Kolbjørn Mathisen, Karl Simonsen og Roy Larsen. Stående f.v. Stig Elvebakk, Sten-Robert Hansen, Gisle Hansen og Erling Pedersen.

Røsvik gamle handelssted består av en malerisk husklynge omkring et tun.

En av de første gjestgiveribevillingene i Nordland ble gitt til skipper Arnt Mørch i Røsvik. Den var datert 1772.

Røsvik handelssted ble etter hvert stort, og det har vært jektebruk, jordbruk, skogbruk og industri opp gjennom tidene.

Hovedbygningen er fra 1832.

Sist oppdatert den 09. september 2015