Støtte til skogsveger

Det har kommet inn tre søknader om støtte til bygging av skogsveger innen søknadsfristens utløp 11. juni. Samtlige er enkle traktorveger, og rådmannen foreslår at alle tre får støtte.

Skogsveg i Steinbakkan, foto Sørfold kommune/ Gerd Bente Jakobsen
Dette er en skogsveg i Steinbakkan som har fått støtte tidligere.
 
 Her er årets søkere:
 
1. Bakkemovegen
Ansvarlig for veganlegget: Erling Bakkemo, Nordfjord
Veglengde: 1000 meter, av dette er ca 940 meter ombygging av gammel hesteveg, og ca 60 meter nybygging.
Kostnadsoverslag: kr. 50 000,-
Omsøkt: kr. 37 500,-
 
2.  Nontuvvegen
Ansvarlig for veganlegget: Steinar Lund, Kobbvatn
Veglengde: 800 meter
Kostnadsoverslag: kr. 40 000,-
Omsøkt: kr. 30 000,-
 
 
3. Straumvasslivegen
Ansvarlig for veganlegget: Per G. Andersen, Straumen
Veglengde: oppretting og legging av stikkrenner
Kostnadsoverslag: kr. 7 000,-
 
Gjengroing
De omsøkte veganleggene i 2010 er alle enkle traktorveger. Én er beregnet på
uttak av forholdsvis små kvanta lauvskog, mens de to andre dekker større skogområder der en kan ta ut større kvanta lauvskog, og der vegen også har betydning for skjøtsel av plantefelt og uttak av barskog.
 
- Store arealer i Sørfold er preget av gjengroing, og det avvirkes alt for lite av den hogstmodne skogen. Skogsveganleggene er derfor viktige for å synliggjøre verdien av å utnytte skogressursene på den enkelte eiendommen. Dette skriver næringssjef Gerd Bente Jakobsen i sin saksutredning til formannskapet.
 
Spesialarbeidsplasser
- At skogeierne stimuleres til å utnytte ressursene på eget bruk er viktig, men Sørfold har også spesialarbeidsplasser og industri som krever jevn tilgang på virke. Det er i dag svært få skogeiere i Sørfold som leverer lauvtrevirke til Siso Vekst og til Salten Verk. Større vegprosjekt bør derfor prioriteres hvis det er stor etterspørsel etter midler. Samarbeidsprosjekt over flere eiendommer, der en tenker mer helhetlige løsninger for større areal bør også prioriteres, skriver næringssjefen og konkluderer med at skogsvegmidlene 2010 bør fordeles slik:
 
·Bakkemovegen, Erling Bakkemo kr. 37 500,-
· Nontuvvegen, Steinar Lund kr. 30 000,-
· Straumvasslivegen, Per Andersen kr. 7 000,-
 
 
Formannskapet behandler denne saken 29. juni.
Sist oppdatert den 09. september 2015