Strategiplan for kulturskolen

Alle barn og unge som ønsker det, skal få et tilbud i kulturskolen. Dette er hovedmålet i forslag til strategiplan for kulturskolen 2012 - 2015, som skal behandles i kommunestyret 13. mars.

Danseelever i kulturskolen

DANSEELEVER. Kulturskolen har 31 elever på dans, og dette er en av gruppene som var med på årets Ungdommens Kulturmønstring. Foto: Piotr Repnik.

40,4%
Våren 2012 er det 108 elever i kulturskolen. Ingen sluttet til jul, og man klarte å klemme inn 2 nye danseelever og 1 ny fløyteelev fra januar.

I grunnskolen er det 267 elever, dermed går hele 40,4% av elevene i grunskolen i kulturskolen.

Kulturlek
I tillegg deltar 40 barn på kulturlek hver fredag formiddag. Dette er et lekepreget aktivitetstilbud for barn i alderen 6 til 8 år, som er for unge til vanlig plass i kulturskolen. 

Dette tilbudet finnes foreløpig bare på Straumen, men foran neste skoleår skal det vurderes i samråd med rektorene og barnehagestyrerne om det skal utvides. (Deltakerne på kulturlek er ikke medregnet i elevtallet som oppgis ovenfor).

Sentrale signaler om helhetlig skoledag
Kommunen har fått støtte fra Utdanningsdirektoratet til kulturlek. Tilbudet er integrert i barnehage/SFO, og dette er i tråd med signaler fra sentralt hold om å finne gode løsninger for samarbeid mellom kulturskole, SFO og grunnskole. Og da med særlig fokus på 1.- 4. trinn, innenfor rammen av en helhetlig skoledag.

Sørfoldmodellen
I strategiplanen omtales den såkalte Sørfoldmodellen. Dette var en modell for samordnet musikkopplæring som ble skapt i Sørfold rundt 1980. Skolekor og korps var valgfag i grunnskolen, og helhetstanken sto sterkt. Sørfoldmodellen ble et begrep i statlige utredninger, og Sørfold var en foregangskommune for musikkopplæring.

Den nye strategiplanen ønsker å blåse liv i både begrepet og Sørfold som foregangskommune, men med fornyet innhold tilpasset dagens og morgendagen. Dette er grunnen til at hele planen har fått tittelen Den nye Sørfoldmodellen.

Har flere fortrinn
Og det er listet opp en del fortrinn som gjør at kommunen bør ha bedre forutsetninger for å få til dette enn en gjennomsnittlig småkommune. I tillegg til historien og tradisjonen som ligger som en inspirasjon og forventning tenkes det her på følgende momenter:

  • Distrktsmusikerne. Sørfold er vertskap for 3 distriktsmusikere. Siden halvdelen av deres arbeid består i å være lærere i kulturskolen, er denne sikret meget godt kvalifisert personale. Musikerne brukes også i prosjektbaserte oppsetninger, både i kulturskolen og i grunnskolene.
  • Andre profesjonelle kunstnere. Sørfold er så heldig å ha to hjemflyttede profesjonell kunstnere: En forteller og en  forfatter/billedkunstner/ grafisk designer, som også har kompetanse innen animasjon. På prosjektbasis samarbeider begge for tiden med kulturskolen, og dette er noe som kan utvikles videre
  • Kommunen har også en profesjonell dansepedagog, som er deltidsansatt i kulturskolen.

Kulturinteresserte barn og unge
Med andre ord bør forholdene ligge til rette for å skape spennende kulturprosjekter for barn og unge, gjennom samarbeid mellom kulturskolens faste stab og andre profesjonelle kunstnere.

All erfaring viser dessuten at aktivitet avler ny interesse, og ved å ha en blomstrende kulturskole legger man et godt grunnlag for at barn og unge fortsatt skal være aktive.

Morgendagens kulturskole
Med stikkordene tverrfaglighet, prosjektbasert og helhetlig tenkning som bakteppe ønsker kulturskolen å utvikle en ny Sørfoldmodell. Denne skal være tilpasset både lokalsamfunnets behov, den generelle samfunnsutviklingen og signaler fra sentralt hold.

Fra samspill til band
Og samspill skal være et viktig element og et varemerke.

Det som starter som samspill foran konserter i kulturskolen kan bli til band som står på egne ben, også stimulert av den nye musikkbingen som et øvingstilbud for ungdom.

Strategiplanen skal behandles i driftsutvalget 29. februar, formannskapet 1. mars og kommunestyret 13. mars.

Last opp og les:

Forslag til
Strategiplan for kulturskolen 2012 - 2015

 

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015