Alle vil ha Strøksnes

Navnesaken som gjelder skrivemåten Styrkesnes eller Strøksnes skaper stort engasjement. Til nå er det registrert 27 uttalelser, og alle går for Strøksnes.

Velkomstskilt Strøksnes

På vegvesenets skilt står det Styrkesnes, men når Strøksnes grendelag ønsker velkommen til den idylliske bygda ved havet står det Strøksnes på skiltet.

To skrivemåter i bruk

Begge skrivemåter er i offentlig bruk, men Kartverket ønsker å få fastsatt én. De  ønsker å ta utgangspunkt i den nedarvede lokale uttalen, jfr. § 4 i
Lov om stadnamn.

I et brev til Sørfold kommune har Kartverket lagt ved et skjema der alle kjente offentlige funksjoner av navnet er ført opp. 

Et grendenavn

  Den primære funksjonen til navnet er sannsynligvis navnet på et nes, men i dagens navnebruk viser ikke navnet lenger til et spesifikt nes, i følge de opplsyningene Kartverket har.

Dagens primære funksjon er som gårds – og bruksnavn, sekundært også et grendenavn, skriver Kartverket blant annet i brevet.

Berørte parter har fått brev

Sørfold kommune har sendt brev til grunneiere, grendelag, lokalhistorielag og andre berørte, der de inviteres til å uttale seg: Skal navnet skrives Strøksnes eller Styrkesnes?

Det kan ikke fattes vedtak om gårds – og bruksnavn uten at grunneier har fått anledning til å uttale seg.

Høringsfristen er 22. august, og merknader kan sendes som e-post til post@sorfold.kommune.no

eller med vanlig post til Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen.

Saken har ligget på høring noen uker, og det har kommet inn mange uttalelser. Så langt vi kan se, anbefaler samtlige at skrivemåten blir Strøksnes, som er i tråd med måten stedsnavnet uttales på.

I tillegg til brevene som er sendt inn og journalført, er det mange som har uttalt seg på facebook, enten på "Vi som trives på Strøksnes" eller som kommentar på Sørfold kommunes facebookside.

Sist oppdatert den 25. september 2015