Styrker demensomsorg

Rådmannen foreslår å opprette hel stilling som vernepleier ved Sørfold sykehjem for å styrke fagkompetansen ved skjermet enhet. Samtidig foreslår han å fjerne to halve stillingshjemler som hjelpepleier og assistent.

Ruth Olsen, foto Sørfold kommune/ Kjell Eilertsen.Enhetsleder. Ruth Olsen er leder for Sørfold sykehjem i Røsvik, som nå foreslås tilført ny stillingshjemmel som vernepleier
 
Redusere deltidsstillinger
Ved å omgjøre to halve stillingshjemler til en hel, oppnår man både å få tilført nødvendig kompetanse til skjermet enhet, samtidig som man fortsetter arbeidet med å redusere uønsket deltid innenfor pleie og omsorg.
 
Dato for iverksettelse er satt til 1. september, og formannskapet skal behandle denne saken 24. august.
 
 
 
Årsverkramme som før
Sørfold sykehjem har i dag 7.81 årsverk som er knyttet til skjermet enhet.
 
Fagsammensetningen ved skjermet enhet er:
1,65 årsverk sykepleier
4,84 årsverk hjelpepleier
1,32 årsverk ufaglært/assistent.
 
- Det er ønskelig å styrke fagkompetansen innenfor demensomsorg/psykisk helse ved sykehjemmet. Årsverksrammen endres ikke, men stillinger foreslås endret slik at kompetansen innenfor demensomsorg styrkes. Samtidig er det et mål å redusere antall deltidsstillinger og det foreslås sammenslåing av to 50%-stillinger til én 100% stilling. Dette skriver rådmannen i sitt saksframlegg.
 
Andelen eldre øker
Skjermet enhet gir tilbud til personer som utredes for, eller har fått ulike demensdiagnoser. Dette er personer som ikke kan bo i egen bolig, og som pga sin sykdom har behov for et tilrettelagt tilbud i et lite, skjermet miljø. Befolkningsutviklingen i Sørfold fram mot år 2030 tilsier en større andel gamle mennesker. Forekomsten av demens øker med økende alder.
 
Styrking av kompetanse er et av hovedsatsingsmålene i demensomsorgen. Dette påpekes både i nasjonale føringer gjennom Omsorgsplan 2015, og i pågående arbeid med Sørfold kommunes PRO- plan. (PRO står for pleie, rehabilitering og omsorg.)
 
 
Forslaget har vært lagt frem for fagforeningene. Både sykepleierforbundet og fagforbundet støtter det.
Sist oppdatert den 09. september 2015