Ja til Styrkesneselva kraftverk

Nord-Norsk Småkraft AS har fått konsesjon til å bygge kraftverk i Styrkesneselva. Det er satt en rekke betingelser for tillatelsen, blant annet må fiskemulighetene i elva opprettholdes i størst mulig grad.

Styrkesneselva

Dette er Styrkesneselva, der det nylig er gitt tillatelse til bygging av småkraftverk.

Krav om tidspunkt for oppstart
Det er NVE (Norges vassdrags – og energidirektorat) som har gitt konsesjonen, som faller bort hvis arbeidet ikke er satt i gang senest fem år fra desember 2012.

Fiske og friluftsliv
Vilkårene for konsesjonen er mange. Blant annet skal fiskens vandringsmuligheter i vassdraget opprettholdes, og friluftslivets bruksverdier i området skal tas vare på i størst mulig grad.

Konsesjonæren plikter også å bekoste naturvitenskapelige undersøkelser i berørte områder etter nærmere bestemmelse av Fylkesmannen.

Uttalelse fra kommunen
Sørfold kommune v/ plan- og ressursutvalget uttalte seg om søknaden før NVE behandlet den. De var også på befaring i området.

I vedtaket fra plan og ressurs går det fram at man stiller seg positiv til utbyggingen under forutsetning av følgende avbøtende tiltak:

  • Krav til tilstrekkelig minstevannsføring
  • Det utøves varsomhet i anleggsperioden slik at naturinngrepene begrenses til det nødvendige
  • Rørgate graves ned og tildekkes med stedegne masser
  • Kraftstasjonsbygningen utformes med et farge – og materialvalg som er tilpasset omgivelsene
  • Utløp fra kraftstasjon plasseres oppstrøms kulp under storfossen.
     

 

Sist oppdatert den 09. september 2015