Sykestua videreføres

Formannskapet går inn for å videreføre sykestua ved Sørfold eldresenter på permanent basis. Kommunestyret behandler saken 5. februar.

Sørfold eldresenter

Her ved Sørfold eldresenter på Straumen er det opprettet sykestue i forbindelse med samhandlingsreformen.

Sykestua ble opprettet 1. januar i fjor, og den ivaretar følgende pasientgrupper:

  • Utskrivingsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten
  • Pasienter til rehabilitering
  • Terminale pasienter
  • Pasienter til korttidsopphold/ observasjon

Vellykket
Etter et års drift har både helsesjef og enhetsleder ved eldresenteret oppsummert erfaringene så langt, og begge vurderer
tiltaket som vellykket.

Bedre forutsigbarhet
-  Sett fra legetjenestens side er opprettelse og drift av sykestua en suksess, sier helsesjef Jarand Gjestland. Tiltaket er egentlig en videreføring av tidligere ordning. Men bedre prosedyrer, klarere ansvar/ oppgavefordeling har gitt bedre forutsigbarhet for alle parter.

Har tatt i mot alle utskrivningsklare
-  Resultatet er at vi har kunnet ta imot alle utskrivingsklare pasienter fra helseforetaket, vi har god kapasitet for innleggelse og behandling innen egen kommune, og vi har kunnet drive fagutvikling.

Hvis vi skal kunne møte disse forpliktelsene, må det være en klar forutsetning at det ikke blir redusert kapasitet.

Behovet for sengeplasser er uforutsigbart, og vi vil ved fullt belegg ha vansker med å ta imot de utskrivingsklare, skriver helsesjefen.

Retningslinjer for mottak
-  Vi har vært den sentrale fordelingsenheten for utskrivingsklare pasienter fra Nordlandssykehuset, og dette har gått helt greit, uttaler enhetsleder Laila Furre ved Sørfold eldresenter.

-  Vi har laget retningslinjer for mottak og fordeling til egen institusjon, annen institusjon og hjemmetjeneste. Vi har ingen overliggedøgn på sykehus som har krevd betaling.

Kompetanse er viktig
Kompetanse er en viktig faktor, og vi har to sykepleiere i videreutdanning pr.dags dato, én i kreftsykepleie og én i lungelidelser. I tillegg har vi diabetessykepleier og leder med videreutdanning i geriatri.

Alle sykepleierne i Sørfold kommune har gjennomgått kurs i avansert hjerte-  og lungeredning, opplyser Furre.

Som nevnt har Sørfold klart å ta i mot alle utskrivingsklare pasienter i prosjektperioden.

Kommunen har dermed ikke mottatt ett eneste krav om godtgjøring for overliggende pasient.

Har oppfylt lovens krav
Det har heller ikke medført særlige kapasitetsproblemer for sykehjemsdriften i kommunen at Sørfold har definert 3 senger på eldresenteret som sykestue.

Utnyttelse av den samlede sykehjemskapasiteten på Straumen og ved sykehjemmet i Røsvik har muliggjort at søkere om sykehjemsplass har fått de tilbud som kommunen etter loven er pliktig til å gi.

Da sykestua ble satt i drift i januar i fjor, var det i første omgang som et prosjekt med et års varighet. Nå oppsummerer alle tiltaket som vellykket, og anbefaler at det videreføres som et fast tilbud.

Formannskapet behandlet saken 22. januar, og sluttet seg enstemmig til rådmannens innstilling om dette. Endelig vedtak skjer i kommunestyret 5. februar.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015