Sykkelløftet

Ved å velge sykkel framfor bil til jobb, forlenger du livet med 8 gode leveår. Rådmannen foreslår at Sørfold kommune blir med i det regionale prosjektet Sykkelløftet.

Sykkelløype Mørsvik, foto Sørfold kommune/ Espen Olsen

SYKKELLØYPE.  Denne lysløypa ligger ved Mørsvik oppvekstsenter, og her planlegges sykkelløype. Dette prosjektet inngår i foreslåtte tiltak som en del av Sykkelløftet.

Forpliktende vedtak

Salten Regionråd har utfordret kommunene til å slutte seg til Sykkelløftet. Målet er sterkere fokus på sykkel som samfunnsnyttig framkomstmiddel, rekreasjonsform og reiselivsprodukt.

Vedtaket i regionrådet innebærer en gjensidig forpliktelse mellom regionrådet og kommunene til å gjennomføre konkrete tiltak som bedrer forholdene for sykkel. Sykkelløftet innebærer at alle medlemskommunene forplikter seg til følgende:

  • Gjennomføre minimum tre konkrete tiltak for å bedre forholdene for sykkel i kommunen i året
  • Rapportere gjennomførte tiltak i junimøtet i regionrådet årlig (fra 2012)
  • Legge fram en kortfattet oppstilling av hvilke tiltak som skal gjennomføres i påfølgende år i junimøtet i regionrådet (fra 2011). Sykkelløftet varer ut 2015.

 

Sykkelløype

For å oppfylle intensjonene i Sykkelløftet  foreslår rådmannen at Sørfold kommune skal gjennomføre følgende tiltak i 2011:

  • Innføring av Sykkelbevis (teoretisk og praktisk opplæring) som et årlig tiltak for alle elever som går i 5.klasse
  • Etablering av sykkelløype ved Mørsvik oppvekstsenter.
  • I samarbeid med lag/foreninger å gjennomføre to sykkelturer innen utgangen av september,  en på nordsida og en på sørsida av kommunen. Turene skal tilpasses slik at folk i alle aldre og uansett fysisk form skal kunne delta.

 

Samfunnsmessig nytteverdi

Satsing på sykkel har stor nytteverdi både på samfunns- og individnivå. Dette gjelder spesielt innenfor helse, klima, arealbruk, reiselivsutvikling og bolyst. Den samfunnsmessige nytten ved å få en inaktiv person over fra bil til sykkel på vei til jobb, er av Transportøkonomisk Institutt beregnet til mellom 20.000 og 30.000  pr. år.

Forlenger livet

Nye tall fra Helsedirektoratet tyder på at dette tallet er vesentlig høyere. Den enkelte syklist kan ta med seg hver 10. dag i ekstra bonus i livet. Dette betyr at ved å velge sykkel framfor bil til jobb, forlenger du livet med 8 gode leveår.

Et fullgodt alternativ

I dag foretas ca halvparten av alle reiser under 1 km i Norge med bil. Halvparten av alle bilreiser er under 5 km. Innenfor disse avstandene er sykkel et fullgodt alternativ for de fleste. I dagens Norge foregår kun 4 -6 % av nyttetransporten langs vei med sykkel. Potensialet for å flytte en betydelig større andel av befolkningen over på sykkel, bør derfor være til stede.

Rekreasjon og trim

Sykling blir stadig mer populært som rekreasjon, ferie og trim. Bedre tilrettelegging for sykkel kan derfor i tillegg brukes som et målrettet tiltak for bolyst, reiselivsutvikling og omdømmebygging.

-  Når det gjelder tiltak for perioden 2012 – 2015, vil det være naturlig å videreføre ordningen med sykkelbevis, og under neste års Kraftfestival bør det være et sykkelarrangement i en eller annen form. Videre bør mulighetene for sykkelutleie m/ tilhengervogn vurderes, og det bør også vurderes innkjøp av sykkelstativer ved butikker, kommunale bygg m.m.

Dette skriver rådmannen i sitt saksframlegg til politikerne.

Saken kommer opp i driftsutvalget 24. mai og i kommunestyret 16. juni.

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015