Tar i mot alle utskrivningsklare

Det er nå to og et halvt år siden samhandlingsreformen trådte i kraft og kommunene fikk et klarere ansvar for å ta i mot pasienter som er utskrivningsklare fra sykehus. Sørfold kommune har klart å ta i mot samtlige.

Sørfold Eldresenter

Sørfold Eldresenter er mottakssentral for pasienter som er utskrivningsklare fra sykehuset. Her er det også sykestue med 3 senger.

Generell økning i antall overliggerdøgn

Nordlandssykehuset har nylig sendt ut et brev til kommunene i helseforetakets kjerneområde., dvs. Lofoten, Salten og Vesterålen.

Der kan de vise til en kraftig økning i antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter i 1. halvår 2014, sammenlignet med 2013.

Dette gjelder pasienter som blir liggende på sykehuset etter at de er utskrivningsklare, fordi kommunene ikke har et tilbud til dem. Når dette skjer, får pasientens hjemkommune en regning på 4.000 kroner pr. døgn.

Størst økning har region Lofoten.

Sørfold har ikke hatt overliggerdøgn

Men av oversikten framgår det også at det er 6 kommuner i som pr. 1. juli 2014 har 0 liggedøgn, og en av disse er Sørfold.

Og dette gjelder ikke bare for inneværende år: Sørfold kommune har klart å ta i mot samtlige utskrivningsklare pasienter siden samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar 2012.

Hva er forklaringen på dette?

Kapasitet og kompetanse

–  Vi har kapasitet og kompetanse til å ta i mot alle utskrivningsklare, og er veldig fornøyd med disse tallene, sier kommunalsjef Lisbeth Bernhardsen.

Hun forteller at Sørfold Eldresenter på Straumen fungerer som mottakssentral.

Sykestue

Der ble det opprettet sykestue med 3 senger da samhandlingsreformen trådte i kraft, og denne ble vedtatt videreført på permanent basis i februar 2013. 

Enhetsleder ved Sørfold Eldresenter er Laila Furre, som opplyser at pasienter kan formidles videre til Elvheim og til Sørfold sykehjem i Røsvik, når det er ledig kapasitet der og forholdene ligger til rette for dette.

–  I tilfeller der situasjonen er akutt og vanskelig, vil nærheten til legekontoret tilsi at Sørfold Eldresenter er det beste alternativet for pasienten, og det samme gjelder hvis de er under rehabilitering med behandling av fysioterapeut, siden fysioterapitjenesten holder til i samme bygg som eldresenteret.

Så her gjør vi en vurdering i hvert enkelt tilfelle, sier Laila Furre.

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015