Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket

Det er fortsatt midler igjen til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler), og søknader behandles fortløpende ut over høsten.

Kulturlandskap ved Ørnes/Engan, foto Bioforsk Tjøtta
Illustrasjonsfoto: Kulturlandskap på Ørnes. Engan/Ørnes/ Kjelvik er Nordlands bidrag til utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Foto: Bioforsk Tjøtta.
 
Utvider søknadsfristen
Ordinær søknadsfrist for denne tilskuddsordningen gikk ut 11. juni, men det er fortsatt midler igjen. Kommunen utvider derfor søknadsfristen, og søknader vil bli behandlet etter hvert som de kommer inn ut over høsten.
 
Opplevelsestiltak
Det er ikke en betingelse for støtte at det aktuelle gårdsbruket er i drift. Tilskudd kan blant annet gis til opplevelses - og tilretteleggingstiltak, samt  tiltak for å bedre allmennhetens ferdsel og fremme opplevelsen av et variert og godt kulturlandskap.
 
Hvem kan søke?
Tilskudd kan innvilges til foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom, eller til enhver som er registrert i Enhetsregisteret og som har fått tillatelse av landbrukseiendommenes eier til gjennomføring av prosjekt eller tiltak.
 
Formålet
Formålet med disse midlene er å fremme natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap, og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.
 
Det kan også gis tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter, og konkrete kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak, samt investeringsstøtte til organisert beitebruk.
 
Nærmere opplysninger:
Næringssjef Gerd Bente Jakobsen eller landsbrukskonsulent Kurt Peder Hjelvik, tlf. 75 68 50 00.
Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til samme telefonnummer, og kan også lastes ned fra www.slf.dep.no
 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015