Arbeider for bedre innlandsfiske

Stig Tangen har fått 50.000 kroner fra Kobbelv og Faulvatn fiskefond til fiskestellstiltak i nordre del av Sørfold. Et styrket potensiale for innlandsfiske kan få betydning både for lokal næringsvirksomhet og for reiselivet.

Stig Tangen ved Mørsvikvatnet, foto Sørfold kommune/ Gerd Bente Jakobsen

MÅLRETTET ARBEID. Stig Tangen (bildet) har satt i gang flere fiskestellstiltak i nordre del av Sørfold, og får støtte fra kommunen til dette. Her ved Mørsvikvatnet.

Driftsplaner

Arbeidet er basert på plan for kvalitetsheving av innlandsfiske i regionen, og driftsplan for Mørsvikvatnet og for Horndalsvatnet som Tangen utarbeidet i 2008. Begge disse planene har en tidshorisont fra 2009 til 2013.

Tangen kom  i 2010  med innspill og har avholdt møter med ulike grunneierlag på nordsida, i forbindelse med ny fiskeforskrift for Nordland.

Han har spesielt jobbet med grunneierlaget i Mørsvikbotn for å få til ei god oppsynsordning for den lakseførende del av Mørsvikelva i 2011 (oppsyn i regi av Statens Naturoppsyn), og hatt møte med fylkesmannen angående tiltak i Mørsvikelva.

Ønsker samarbeid med skolen

For Mørsvikbotn grunneierlag skal Tangen i 2011, i tillegg til tynningsfiske med teiner og garn, også foreta teinefiske etter stingsild i samarbeid med grunneiere og hyttefolk. Videre skal han jobbe med å utarbeide tilretteleggingstiltak ved Mørsvikvatnet i samarbeid med grunneierne.

Han ønsker også å involvere Mørsvik oppvekstsenter, som kan ha Mørsvikvatnet som frilufts- og aktivitetsvann. Dette i nær forståelse med grunneierne.

Røyrfangst  i Mørsvikvatnet, foto Sørfold kommune/ Gerd Bente Jakobsen

RØYE. Tangen har fått fin røye i garnet i Mørsvikvatnet.

Økt kunnskap

-  Fiskeforvaltningen i Sørfold er glad for at Tangen bidrar til økt og fornyet kunnskap om situasjonen i innlandsfiskevatn i kommunen. Han gjennomfører tiltak i samråd med kommunen og i samarbeid med grunneierne, og sørger for at disse både har eierskap til, og deltar i prosjektene.

En ser blant annet økt aktivitet i Bonå og Horndal grunneierlag på bakgrunn av dette. En sliter ofte med kontinuiteten i fiskekultiveringsarbeidet, da dette ofte er avhengig av noen få ildsjeler.

For grunneierne kan det være en stor fordel å jobbe sammen om konkrete prosjekt, der prosjektledelsen og ansvaret for framdriften i første omgang ligger hos Tangen.

Dette skriver rådmannen i sin saksutredning til plan- og ressursutvalget, som hadde møte  21. juni.

Leverer til Kobbelv Vertshus

-  Hvis Tangen med sine ulike prosjekt kan få oversikt over det potensialet som finnes for uttak av innlandsfisk i nordre Sørfold, og går videre gjennom samarbeid med grunneiere og grunneierlag om å utnytte dette potensialet med oppfiske og lokal foredling, kan dette gi grunnlag for lokal næringsvirksomhet.

I tillegg vil flere vatn bli attraktive for fritidsfiske, slik at reiselivsnæringa kan få positiv uttelling av de, heter det i saksframlegget.

Tangen leverer i dag lokal ferskvannsfisk til Kobbelv Vertshus.

Godt fornøyd med arbeidet

En hovedutfordring for Sørfold kommune framover vil være å få til en god forvaltning av hele Kobbelvvassdraget. I den forbindelse kan det være aktuelt å leie inn Tangen for å bistå i arbeidet.

- Fiskeforvaltningen i Sørfold er godt fornøyd med det produktet Tangen har levert til nå. Han bidrar på en positiv måte innenfor et arbeidsfelt der kommunen mangler ressurser. Tangen leverer en fyldig rapport over utførte tiltak ved slutten av året, som også refereres i plan – og ressursutvalget, skriver rådmannen.

Denne vurderingen var politikerne i plan- og ressursutvalget helt enige i, og de bevilget 50.000 kroner, slik Stig Tangen hadde søkt om.

Det er en forutsetning for tilskuddet at de aktuelle grunneiere/grunneierlag er informert og deltar i de enkelte tiltak.

Mørsvikelva

For tiden er det fiskeforbud i Mørsvikelva.

-  Vi håper at Fylkesmannen kan åpne for fiske der igjen om et par år, når arbeidet som Tangen gjør i samarbeid med grunneierne begynner å gi resultater, sier fiskeansvarlig og næringssjef Gerd Bente Jakobsen.

Les Tangens rapport

Stig Tangen har laget en rapport om utførte fiskestelltiltak i Sørfold 2010.

Denne kan du laste ned og lese:

Rapport Stig Tangen 2010 (pdf)

Sist oppdatert den 09. september 2015