Tilstandsrapport for grunnskolen

Alle kommuner må utarbeide en årlig rapport om læringsmiljø og resultater i grunnskolen. Av rapporten for skoleåret 2010/2011 framgår det at hovedinntrykket for Sørfoldskolen er bra.

Elever ved Røsvik skole

TRIVES. Tilstandsrapporten for skolene bygger dels på resultater fra nasjonale prøver og dels på undersøkelser som er foretatt. Blant annet er elevenes trivsel med lærerne kartlagt for 7. og 10. trinn.

Hedda og Julie ved Røsvik skole er for unge til å ha deltatt i denne undersøkelsen, men det ser ut til at de trives godt på skolen.

Verktøy for å måle kvalitet

En slik tilstandsrapport er et sentralt element i det nasjonale kvalitetssystemet. Den er et godt verktøy for å vurdere hvor skolene befinner seg i forhold til nasjonale målsettinger, og den gir mulighet for å sette lokale mål for virksomheten.

Null-toleranse for mobbing
I Sørfold kommune er null-toleranse for mobbing forankret i kommunale planer, og det er vedtatt at det skal settes inn tiltak hvis mobbing blir varslet.

Og rapporten viser at Sørfold ligger litt lavere enn både landsgjennomsnittet og fylkesgjennomsnittet når det gjelder elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene.

Får god veiledning
God score får Sørfold også når det gjelder faglig veiledning som elevene får fra lærerne. Her betyr høy verdi positivt resultat, og tallet for Sørfold er 3,6, mot 3,4 på nasjonalt nivå.

Rapporten gjelder forrige skoleår, og driftsutvalget behandlet den 3. november i fjor. De hadde da en del kommentarer til det som framkom, blant annet uttrykkte de bekymring over frafallet ved overgangen fra grunnskole til videregående skole.

Ønsker tiltak
- Vi bør finne ut hva som er årsaken til det økende frafallet og sette inn eventuelle tiltak.

Bør det brukes mer ressurser på rådgivning av elevene før de tar et valg, og få informasjon fra personer som har ulike yrker, spør driftsutvalget.

På nasjonalt nivå er det 96,6% av elevene i grunnskolen som går over i videregående opplæring. For Nordland fylke i gjennomsnitt er tallet 95,9%, mens det for Sørfold er 88,9%.

Da driftsutvalget behandlet rapporten 3. november, ble den tatt til orientering. Den fremlegges til godkjenning 29. februar.

Du kan lese hele tilstandsrapporten for Sørfold her:

Tilstandsrapport grunnskolen (pdf)

Sist oppdatert den 09. september 2015