Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Adopsjon
Adressetildeling
Allemannsretten
Arbeidsgiverkontroll og -veiledning
Arealoverføring
Askespredning
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning - besøkshjem - barn og unge
Avlastning - eldre og pleietrengende
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. - meldeplikt
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Barselgrupper
Behandlingsreise til utlandet
Besøkshjem - Å være besøkshjem
Betaling for kommunale tjenester - innkreving av kommunale krav
Betalingsutsettelse, ettergivelse, reduksjon av restskatt
Bolig - oppføring av ny bolig
Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til utbedring og tilpasning
Bompenger - privat vei
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak på bebygd eiendom
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

D
Dagmamma - godkjenning
Dagtilbud - aktivitetstilbud
Den kulturelle skolesekken
Digital postkasse
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eierseksjonering og reseksjonering
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Familiebarnehage - etablering og drift
Familievernkontor
Farlig avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse elg
Film og video - konsesjon for framvisning
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Forskuddsskatt - betaling og innkreving
Forurenset grunn - bygging og graving
Fosterhjem/Å være fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fri rettshjelp
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning og melding
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi
Førerkort - dispensasjon fra helsekrav

G
Godkjenning av offentlige dokumenter til bruk i utlandet
Gravferd
Gravide rusmiddelmisbrukere - bruk av tvang
Gravplass
Grunnlån
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjelpetiltak fra barneverntjenesten
Hjemmehjelp
Hjemmekompostering av matavfall
Hjemmesykepleie
Hjemmeundervisning

I
Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og sosialtjenester
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerinitiativ
Innsynsrett i offentlige dokumenter

J
Jegerprøven

K
Karakterer - klageadgang
Klage til Sivilombudsmannen
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bolig
Kommunal planlegging - medvirkning
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Krisesenter
Kulturminner - tillatelse til inngrep
Kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kvalifiseringsprogram
Kystkultur - tilskudd

L
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt
Legionellasmitte - forebyggende tiltak
Leirskoleopphold
Leksehjelp i grunnskolen

M
Matombringing
Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
Melding til barnevernstjenesten
Midlertidig botilbud
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko - Meld ifra
Mobbing - mottiltak
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk- og kulturskole - opptak

N
Nabovarsel - byggesak
Nedgravde oljetanker
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd (NMSK)

O
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Omsorgsovertakelse av et barn
Opplæring i grunnskole og videregående skole – innhold og antall timer
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Opptenning av ild utendørs

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Pasient- og brukerombudet
Permisjon fra grunnskoleopplæring
PP-tjenesten
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykiske helsetjenester

R
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Reklameskilt langs vei
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Renovasjon
Restskatt - betaling og innkreving
Rusmiddelmisbrukere - tiltak
Rådgiving i skolen

S
Salgsbevilling for alkohol
Selvbygger
Separasjon og skilsmisse
Serveringsbevilling
Skatteattest
Skjenkebevilling
Skjenkebevilling - ambulerende - for en enkelt anledning
Skogfond
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skolemiljøet
Skoleskyss
Skolestart
Skoletilhørighet
Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring og vurdering med karakter
Sosialtjenester for innsatte i fengsel
Spesialundervisning
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Spillemidler til idrettsanlegg
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Startlån bolig
Støttekontakt
Svangerskapsavbrudd
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Søknad om bruksendring på bolig

T
Tannhelsetjeneste
Tekniske hjelpemidler - utlån
Tidligpensjon for jordbrukere
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Tros- og livssynssamfunn - tilskudd
Trygghetsalarm
Tuberkuloseundersøkelse

U
Ulykkesforsikring for elever
Utslippstillatelse

V
Vaksine
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold
Videregående opplæring for voksne

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp