Transportplan Nordland

Nordland fylkeskommune har utarbeidet planprogram for Transportplan Nordland, som har vært på høring med frist 15. juni. Sørfold kommune har en del innspill til planen, og saken skal behandles i plan- og ressursutvalget 21. juni.

Kryss ved avkjøring Straumen, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

GANG – OG SYKKELVEI. Behovet for bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter mellom Straumen sentrum og Lakselva idrettsanlegg er påpekt fra flere hold. I dette krysset møtes trafikk til og fra både Straumen, Elkem og området for øvrig, og det er ikke bare enkelt å være syklende eller gående her. Enda farligere er det langs veien over selve Lakselva, der det er både smalt og mørkt.

Langsiktig perspektiv

I følge ny plan – og bygningslov skal fylkeskommunen utarbeide en regional planstrategi. Dette skal skje i samarbeid med blant annet kommunene, og strategien skal si noe om hvilke planer som skal utarbeides i planperioden.

Transportplanen har en tidshorisont fra 2013 til 2024, og planstrategien skal vurderes minst en gang i hver planperiode.

Planen ligger her

Du kan laste ned Transportplan Nordland herfra. NB! Vi har utstyrt den med klikkbar innholdsoversikt.

Når dokumentet er lastet opp, ser du en blå knapp oppe til venstre. Klikk på den, og hele innholdsfortegnelsen kommer til syne. Nå kan du klikke deg direkte inn på det enkelte punkt i denne oversikten, og du kommer rett inn på det aktuelle sted i planen uten å måtte scrolle gjennom hele.

Høringsutkast, Transportplan Nordland (pdf)

Regional samordning

Kommunene er bedt om i størst mulig utstrekning å samordne sine innspill gjennom sine regionråd, og saken ble behandlet i Salten regionråd  9.- 10. juni.

Ungdomsrådets ønsker tatt med

Planen omfatter en rekke områder innenfor transport, og Sørfold kommune har mange konkrete innspill, blant annet om trafikksikkerhet, tunneler, skoleskyss, båtruter og rassikring.

Ungdomsrådet har skrevet brev og påpekt at elever i videregående skole som bruker buss kan få uforholdsmessig lange dager på opp mot 10 timer. Dette momentet er tatt med i kommunens høringsuttalelse.

Les hele uttalelsen

Nedenfor kan du lese hele høringsuttalelsen fra Sørfold kommune. Siden fristen var 15. juni, er den sendt inn til fylkeskommunen, men etter behandlingen i plan- og ressursutvalget 21. juni vil vedtaket derfra bli ettersendt.

Sørfold kommune ber om at følgende tiltak prioriteres og innlemmes i planprogrammet for Transportplan Nordland:

 

 • Gang- og sykkelsti mellom Straumen sentrum og Lakselv idrettsanlegg langs FV 616.
 • Skoleskyssordningene er sentrale i kollektivtilbudet i Sørfold. Vi ber om at følgende blir vurdert:
 • At en ser helheten i skoledagen for elever i videregående skole, og søker å finne fram til opplegg som reduserer tiden elevene er borte hjemmefra. Slik det er i dag har enkelte elever skoledager(inklusive skyss) på opp mot 10 timer. Dette gjelder for elever i Røsvik og Kvarv/Straumen.
 •  Kombinasjon av en ekspressrute fra Kvarv/Straumen kan åpne opp for pendlerrute fra Straumen til Fauske.
 • Vurdere ekspressbuss fra Elvkroken - Fauske.
 • Kobling ekspressbuss mot Fauske vil styrke indre Salten som BAS region og gi elevene på videregående et bedre tilbud.
 • Båtruten Røsvik - Styrkesnes - Rørstad - Nordfold beholdes og videreutvikles.
 • Fortsatt innsats rassikring med prioritet der det går skoleskyss. Horndalsflogan forseres.

     

Sørfold Industrikai, foto Asbjørn Nygård

 • Utvikle mulighetene rundt Sørfold industrikai (bildet) som regional kai med fast ruteforbindelse  til store havner i Europa med stykkgods og container.
 • Utvikle ordninger/systemer i forhold til bestillingsskyss der drosjetilbudet er borte.
 • RV 77 - Tjernfjellet er av stor betydning for næringslivet i Sørfold.
 •  Oppgradering av E6 gjennom kommunen er av stor betydning både lokalt og regionalt, følgende  understrekes:
 •  Oppgradering av tunneler i forhold til kjørebredde og høyde. Bedre beredskap i forhold til brann og ulykker, bedre belysning.
 •  Bedre dekke.
 •  Forsterket vintervedlikehold der det er store problemer, f.eks Kråkmofjellet.
 •  Rekkverksprogram, oppgradering av både E6 og fylkesveier.
 • Fokus på kryssproblematikk i forhold til E6
Sist oppdatert den 09. september 2015