Fokus på uteområder

Kommunestyret har bevilget 500.000 kroner til uteområder ved skoler og barnehager i kommunen. En arbeidsgruppe er nedsatt for å foreslå hvordan midlene skal brukes, og de ber nå om innspill fra berørte.

Straumen Barnehage, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

Straumen Barnehage har skog og idrettsbane som nabo, og har også et uteområde ved selve barnehagen.  Nå skal en arbeidsgruppe se på hvordan både dette og de andre barnehagenes og skolenes uteområder kan utnyttes best mulig.

Stimulere til aktivitet

Arbeidsgruppa som er nedsatt består av Rita Rønnebu som er fagleder oppvekst, Asbjørn Knutsen fra teknisk/næring samt Steinar Strand, som er folkehelsekoordinator. Gruppa har fokus på hvordan man kan stimulere til økt egenaktivitet hos barna.

Ber om innspill

Gruppa går nå ut til skoler og barnehager og ber om innspill. Konkret henvender de seg til personalet, tillitsvalgte, verneombud, elevråd (ved skolene), samarbeidsutvalg og administrasjonen.

Arbeidsgruppa er opptatt av å øke egenaktiviteten hos alle barn, både de som er aktive fra før av og de som ikke er det. De har også fokus på sikkerhet.

Innen 1. mars skal de presentere et forslag til bruk av midlene som kommunestyret har bevilget.  Derfor ber de om innspill fra berørte innen 16. februar, slik at de kan ta deres synspunkter og forslag med i arbeidet.

Andre tiltak

Fra før av er det satt av midler i økonomiplanen til en del beslektede tiltak. Disse er allerede vedtatt og finansiert, og inngår ikke i bruken av de 500.000 det nå er tale om.

Disse tiltakene er:

  • Rehabilitering av idrettsbanen på Straumen, 708.000 kroner i 2011
  • Frisbee-golf, Leirfjorden, Mørsvik, Straumen, 90.000 kroner i 2011
  • Ballspillplass og sykkelløype ved Mørsvik oppvekstsenter, 65.000 kroner i 2011
  • Uteområde Røsvik, reetablering etter utbygging Røsvik skole, 200.000 kroner i 2013
Sist oppdatert den 09. september 2015