Inspeksjon på vannverk

Straumen vannverk leverer vann til vel 1000 abonnenter. Nå har Mattilsynet vært på inspeksjon, og de er godt fornøyd med både kvalitet, mengde og sikkerhet.

Straumen vannverk

Straumen vannverk ligger ved Straumvatnet.

Engasjert personell
-  Vårt hovedinntrykk er at vannverket driftes av engasjert personell som utfører sine oppgaver samvittighetsfullt og med god kompetanse, skriver Mattilsynet i sin rapport.

Befaringen ble foretatt 16. august i år, og fra Sørfold kommune deltok driftsoperatør Jan Ove Kristiansen.

Internkontroll

- Tilsyn og overvåking utføres i tråd med rutiner og driftsinstrukser som er nedfelt i internkontrollsystemet.

Mattilsynets inntrykk etter gjennomført revisjon og tilsynsbesøk er at Sørfold kommunes hovedvannverk driftes på en tilfredsstillende måte, skriver Aase Vigerust, seniorinspektør i Mattilsynet, som deltok på befaringen.

 Stor og dyp
Straumvatnet er en stor innsjø, med max dybde 300 meter og historie på råvannskvalitet som viser meget stabile verdier.

Kommunen har to inntaksledninger som er lagt på ca. 30 meters dyp.

Også tilsyn i Røsvik
Samme dag var det også inspeksjon ved Røsvik vannverk. Mattilsynet oppsummerer at Sørfold kommune etter hvert har iverksatt flere omfattende tiltak for å sikre tilførsel av helsemessig trygt drikkevann i Røsvik.

Kommunestyret vedtok i 2011 reguleringsbestemmelser som medfører begrensninger i ferdsel og aktivitet i nedslagsfeltet.

Nødaggregat
Vannkilden for Røsvik vannverk består av Lisjvatnet og oppdemt del av Røsvikelva.

Nødstrømsaggregat er på plass og prøvekjøres regelmessig. Klordesinfeksjon er på plass som reservedesinfeksjon.

Også tilfredsstillende i Røsvik

-  Mattilsynets inntrykk er at Røsvik vannforsyningssystem driftes og vedlikeholdes på en tilfredsstillende måte, heter det i rapporten.

Sist oppdatert den 09. september 2015