Varsel om oppstart planarbeid

Sørfold kommune skal starte arbeidet med revidering av Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse for 2014-2017. Sti - og løypeplan vil bli innarbeidet i planen.

Turskilt ved Tennvatn

VISER VEI. Hensikten med denne planen er bl.a. å stimulere til mer og bedre fysisk aktivitet. All erfaring viser at merking og skilting gjør at flere kommer seg ut på tur. Dette er fra Tennvatn. Foto: Hans Bertel Olsen.

Omfatter både idrett og friluftsliv
I henhold til Plan- og bygningslovens §11-12 og etter vedtak i formannskapet 16.april 2013 skal Sørfold kommune starte opp med revidering av Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse for perioden 2014 – 2017, herunder kommunal Sti- og løypeplan.

Hele planen revideres
Denne kommunedelplanen skal revideres i sin helhet hvert 4. år, og tiltaksdelen skal rulleres hvert år.

–  Nå står vi foran hovedrulleringen, opplyser idrettsleder Steinar Strand, som har fagansvar for planarbeidet.

Beskriver satsningsområder og anlegg
Plandokumentet skal vedtas av kommunestyret i Sørfold innen utgangen av 2013, og skal beskrive kommunens satsingsområder og prioriterte  anlegg - og aktivitetstiltak for neste 4-årsperiode.

Vil sende ut brev
I planprosessen vil Sørfold kommune tilskrive offentlige myndigheter og lag/ foreninger i kommunen. Det blir da full anledning til å komme med ønsker og behov om nye anlegg og aktivitetstiltak.

I denne omgang kunngjøres det at planarbeidet settes i gang, med mulighet til å komme med umiddelbare innspill og kommentarer allerede nå.

Kommentarer / innspill til det igangsatte planarbeidet kan rettes til:

Sørfold kommune, 8226 Straumen eventuelt på e-post : post@sorfold.kommune.no

Kontaktperson : Folkehelsekoordinator / idrettsleder Steinar Strand, tlf. 75 68 53 34/476 34 955.

NB!  Nederst i artikkelen finner du et enkelt skjema for innspill som kan sendes inn elektronisk.

Idrettsrådet inviteres med
Driftsutvalget er styringsgruppe for arbeidet, og det skal opprettes ei administrativ arbeidsgruppe hvor Sørfold idrettsråd også inviteres til å delta.

Medvirkning er lovpålagt
Planprosessen skal følge Plan-  og bygningslovens bestemmelser om medvirkning og offentlige høringer, og kulturdepartementet har fastsatt følgende minstekrav til planens innhold:

  • Målsetting for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv
  • Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv
  • Resultatvurdering av forrige plan
  • Behovsanalyse og sammenheng med andre planer
  • Prioritert handlingsprogram
  • Økonomiplan knyttet til drift av anlegg
  • Kart for eksisterende anlegg.

Enkel sti – og løypeplan inkluderes
Alle kommunene i Salten deltar i Salten Friluftsråd. I tillegg er Sørfold og kommunene i Nord-Salten med i prosjektet På tur i Hamsuns Rike, sammen med Statskog, reiselivsbedrifter og RHR (Reiseliv i Hamsuns Rike).

I forbindelse med dette prosjektet oppfordres den enkelte kommune til å lage en enkel sti – og løypeplan, men denne anbefales inkludert i kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelse i stedet for å framstå som en egen plan.

Formannskapet sluttet seg til denne anbefalingen da de fattet vedtak om oppstart av planprosessen 16. april.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015