Varsel om oppstart planarbeid

Det skal bygges 10 nye omsorgsboliger på Straumen, med parkering og rekreasjonsområder. Arbeidet med reguleringsplan for prosjektet er i gang, og frist for innspill til dette er 17. oktober.

Tomt til omsorgsboliger

Mellom eksisterende omsorgsboliger (Strandmyra) og Straumvatnet skal det bygges 10 nye omsorgsboliger

Oppføres i tilkytning til eksisterende omsorgsboliger

Sørfold kommune har satt i gang arbeid med detaljreguleringsplan for bygging av ti nye omsorgsboliger på Straumen.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 gjøres det herved kjent at Sørfold kommune har igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Straumen omsorgsboliger.

Norconsult AS er innleid til å forestå planarbeidet.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ti nye kommunale omsorgsboliger i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger i sentrum av Straumen, samt tilhørende parkering, atkomst og rekreasjonsområder. Atkomst til eksisterende naust ved Straumvatnet vil vurderes.

Byggegrense vil følge gjeldende reguleringplan, som er satt til 12 meter fra fylkesvei 539 og 10 meter fra Straumvassveien (senterlinje). Dette innebærer et avvik fra veglovens § 29, andre ledd.

Planområdet utgjør ca. 27 daa og omfatter hele eller deler av eiendommene med gnr./bnr. 53/1, 51, 105,136, 246, 409, 410, 441, 453 og 539/1, samt noe umatrikulert grunn.

Situasjonsplan planlagte omsorgsboliger

Situasjonsplan planlagte boliger, utarbeidet av Norconsult.

Hoveddelen av planområdet er i kommuneplanens arealdel regulert til LNF-A-områder (landbruksformål), er derfor ikke i tråd med overordnet plan, og må inngå i ny reguleringsplan før utbygging kan finne sted. Sørfold kommune har vurdert at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredninger etter §§ 6 eller 8 i forskrift om konsekvensutredninger.

Innspill til varsel om oppstart av planarbeid kan sendes skriftlig til Norconsult AS v/Line Frantzen, postboks  234, 8001 Bodø eller på e-post til line.fornes.frantzen@norconsult.com innen tidsfristens utløp 17.oktober 2017.

 

Sist oppdatert den 18. oktober 2017