Varsel om oppstart reguleringsplan

Elkem AS Salten Verk og Sørfold kommune har satt i gang arbeid med detaljreguleringsplan for ny hovedvannledning fra Straumvatnet til Elkem Salten Verk. Frist for merknader er 16. oktober.

Aktuelt planområde ved Straumvatnet

Planarbeid startes opp

I henhold til plan  - og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det herved at Elkem AS Salten Verk og Sørfold kommune har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for ny hovedvannledning fra Straumvatnet til Elkem Salten Verk.

Området utredes også som mulig lokalisering for planlagt helsehus, men vi  presiser at det foreløpig ikke er fattet vedtak om hvor helsehuset skal ligge.

 Norconsult AS er innleid til å forestå planarbeidet.

Planområdet strekker seg fra Straumvatnet til anlegget til Salten verk.

I kommuneplanens arealdel og i gjeldende reguleringsplaner er området avsatt til forskjellige bygge- og utbyggingsformål, LNFR-areal (landbruks-, natur- og friluftformål samt reindrift) og friluftsområder i sjø.

Hensikten med planarbeidet er at Elkem AS avd. Salten Verk ønsker å etablere ny hovedvannledning fra Straumvatnet til Salten Verk. Dagens vannledning er gammel og går delvis gjennom boligfelt.

Det har vært en del lekkasjer på denne, og potensialet for fremtidige lekkasjer er stor. Systemet i dag er at noe vann pumpes direkte fra Straumvatnet til Salten verk, og noe pumpes til et vannmagasin på Tomasheia.

 For nytt system vil det bli vurdert om vannmagasinet kan kuttes ut. Ny trasè søkes lagt utenom boligfelt og i sjø/vann.

I samme reguleringsplan ønsker Sørfold kommune å tilrettelegge for bygging av nytt helsehus i området, dersom kommunestyret fatter vedtak om at helsehuset skal ligge i dette planområdet

Sørfold kommune har vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter §§ 6 eller 8 i forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017. Planen skal i hovedsak ikke endre eksisterende arealformål.

Dersom helsehuset skal ligge i dette området, vil dette innebære omregulering av LNFR-areal, men dett er vurdert å ikke føre til vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn.

Det er sendt brev til alle berørte parter og andre interessenter, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet.

Merknader til varsel om oppstart av planarbeidet kan sendes skriftlig til Norconsult AS v/Gøran Antonsen, Pb. 234, 8001 Bodø eller på e-post til goran.antonsen@norconsult.com innen tidsfristens utløp den 16. oktober 2017.

 

Sist oppdatert den 16. oktober 2017