Ønsker ikke nye verneområder

Sørfold kommune ønsker ikke nye verneområder, men er positiv til at Rago nasjonalpark innlemmes i Laponia verdensarvområde. Dette er konklusjonen i foramannskapets uttalelse om ny, helhetlig verdensarvpolitikk.

Sølvskaret i Rago

Rago grenser til svenske Padjelanta nasjonalpark og dermed Laponia verdensarvområde. Dette er Sølvskaret i Rago.Foto: Halvard Toften.

Forslag fra miljøverndepartementet på høring

Miljøverndepartementet har utarbeidet en rapport med forslag til ny, helhetlig verdensarvpolitikk. Denne har vært på høring med frist 1. juli.

Sørfold kommune er ikke høringsinstans, men siden områder i Sørfold berøres av utredningen, fikk formannskapet i oppdrag av kommunestyret å formulere en uttalelse. Denne ble vedtatt 27. juni, og gjengis i sin helhet her.

Mellomtitlene står for webredaksjonens regning.

Ikke på høringslisten

Sørfold kommune er ikke på listen over kommuner som er høringsinstans i forbindelse med «Ny, helhetlig verdensarvpolitikk».

Da vi er kjent med at områder hos oss er på miljøverndepartementets tentative liste over aktuelle nye verdensarvområder i Norge, har kommunestyret i Sørfold bedt formannskapet gi en uttalelse i forhold til denne høringen.

Videre omtaler Nordland fylkeskommune i sin høringsuttalelse områder her og legger til grunn følgende prinsipp: Fylkestinget forutsetter at innskriving av nye områder på verdensarvlista – World Heritage List er basert på sterk lokal forankring.

Verdensarvområde

I Sørfold kommune finner en nasjonalparkene Rago nasjonalpark og store deler av Sjunkhatten nasjonalpark. Rago nasjonalpark grenser direkte mot Padjelanta nasjonalpark og dermed Laponia verdensarvområde.

Nordland fylkeskommune og Miljøverndepartementets tentative liste har med området Rago nasjonalpark – Hellemobotn i Tysfjord når de omtaler aktuelle nye verdensarvområder.

Regulering av vassdrag

Vi oppfatter at det her er snakk om et stort sammenhengende område langs grensen til Sverige. Et slikt område vil i så fall inkludere områder sterkt preget av store vassdragsreguleringer i nordre del av Sørfold og indre del av Hamarøy i forbindelse med Kobbvatn Kraftverk.

Kleberstein

I samme området finner en også store klebersteinsforekomster, disse karakteriseres av NGU å være så store at de er av nasjonal verdi.

I forbindelse med utredning av verneplanutredningen for Tysfjord-Hellemo-området var det også aktuelt å utrede vern av deler av disse områdene. Denne prosessen oppfatter vi at det ikke var mulig å skaffe lokalt aksept for, og som dermed stoppet opp.

Store mineralverdier

I Sørfold kommune er vi av den oppfatning at statlige myndigheter gjennom vern har lagt beslag på stort nok areal i kommunen vår. Videre mener vi at de områder det her er snakk om, er berørt av store naturinngrep og at det i de samme områdene finnes så store mineralverdier at et vern bør være uaktuelt.

Unikt og uberørt

I forhold til Rago som allerede er vernet har vi en annen oppfatning. Dette er områder som har unike og uberørte naturverdier som henger godt i hop med Laponia verdensarvområde. Videre er det i dette området en samisk naturbruk som både har kulturhistorisk verdi, men som også representerer en levende reindriftskultur på tvers av landegrensa mellom Norge og Sveige.

Vi har forstått det slik at Rago forholdsvis enkelt kan innlemmes i Laponia verdensarvområde, uten at en må gjennom tyngre internasjonale prosesser for å skaffe aksept for dette.

Sjunkhatten

Fjellet som har gitt Sjunkhatten nasjonalpark sitt navn. Foto: Øistein Wien.

Verdensarvområde på tvers

Også Sjunkhatten er et område der den samiske naturbruken og kulturen er levende.

Vi mener at det kan være aktuelt å se på Sjunkhatten nasjonalpark sammen med Rago nasjonalpark og Laponia verdensarvområde og på denne måten få et verdensarvområde på tvers av store deler av Nordkalotten.

Sørfold kommune er altså villig til å se på en endring av statusen på allerede verna områder, men er negativ til å legge nye områder under vern.

Les mer om saken:

Høringsuttalelse fra Nordland fylkesting 11.06.12.

Miljøverndepartementet

Sist oppdatert den 09. september 2015