Vil bevare kulturlandskapet

Strøksnes grendelag søker om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. – Vi vil arbeide for å holde dyrket mark åpen og i hevd, skriver de i søknaden.

Illustrasjonsfoto fra Hestvik

Jordbruksområde i Hestvika. Illustrasjonsfoto: Oscar Puschmann.

Vil hindre gjengroing
Alt kulturlandskapet gror igjen er et landsomfattende problem.

–   Gjengroing fører til at elg søker mot arealene, og er en ulempe for innbyggerne og en betydelig risiko i trafikken, skriver grendelaget, som i første omgang vil kontakte aktuelle grunneiere for å finne ut om det er interesse for et felles prosjekt der målet er et åpent kulturlandskap.

Skjøtselsplan
I et forprosjekt vil de søke bistand fra fagmiljøer med god kompetanse på skjøtsel av kulturlandskapet. Neste trinn vil være en skjøtselsplan med aktuelle tiltak.

Prosjektet det søkes støtte til, er kostnadsberegnet til 90.000 kroner, og de søker om et tilskudd på 70.000 kroner.

Statlige midler, men forvaltes av kommunen
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) er en tilskuddsordning som forvaltes av kommunen, men pengene overføres fra Fylkesmannen. Dette skjer i form av en årlig tilskuddsramme som hver kommune blir tildelt.

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015