Ønsker vurdering av jernbaneanlegg

Kommuneplanens arealdel har vært på ny høring med frist 25. juni, og det har kommet inn en del innspill. Jernbaneverket bemerker at det finnes flere jernbaneanlegg fra 2. verdenskrig i kommunen som det kan være aktuelt å verne.

Kulturminne fra 2. verdenskrig, jernbanebru ved Straumen, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten
Jernbanebru og kulturminne. Dette er et av de mange påbegynte anleggene fra 2. verdenskrig som skulle bli jernbane mellom Fauske og Narvik. Bildet er tatt ved søndre avkjørsel fra E6 mot Straumen.
 
Befaring
Jernbaneverket har ikke eiendom eller anlegg i Sørfold kommune. De påpeker imidlertid at det finnes flere jernbaneanlegg fra 2. verdenskrig i Sørfold som det kan være aktuelt å verne. For noen år siden var det befaring av en del av disse. Da deltok representanter for Salten Museum, Jernbaneverket og Sørfold kommune, og gruppa var innom både Gjerdalen, Gyltviksjyen, Sørfjorden og Straumen.
 
Ønsker vurdering
I brevet signaliserer Jernbaneverket at de ønsker en nærmere vurdering, sammen med kommunen og fylkeskommunen, om hvorvidt det kan være aktuelt å verne flere av de gamle jernbaneanleggene.
 
Fremtidig trase for Nord-Norgebanen
Jernbaneverket viser også til at kommunen i sitt plankart har lagt inn planlagt trasé for forlengelse av Nord-Norgebanen Fauske-Narvik, med flere tunneler.
 
– Jernbaneverket har pr. i dag ingen planer om å utrede eller bygge jernbane på denne strekningen. Vi vil likevel benytte anledningen til å orientere om at det i forbindelse med rullering av Nasjonal Transportplan vil bli gjennomført et utredningsarbeid som inkluderer ulike alternativer i nord, for eksempel jernbane mellom Fauske og Narvik. Dette vil kunne berøre arealer i Sørfold på sikt. På nåværende tidspunkt finnes det imidlertid ikke grunnlag for å implementere dette i den kommunale planleggingen. Vi mener likevel det er viktig at de aktuelle kommunene har dette i bakhodet ved utarbeiding av kommuneplaner i tiden fremover, skriver Jernbaneverket i sin høringsuttalelse.
 
Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen
I første høringsrunde for kommuneplanen kom det brev fra aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen. Der oppfordret aksjonsgruppa kommunen til å ha videreføring av Nordlandsbanen med i sine vurderinger.
 
– Vi oppfordrer også Sørfold kommune til å samarbeide med nabokommunene og de øvrige kommunene langs traséen fra Fauske til Narvik for å kunne gi mulighet til realisering av en for Nordland og Nord-Norge strategisk viktig transportåre. Denne vil ha stor betydning for alt næringsliv i regionen, og ikke minst gi nødvendig avlastning til E6, skriver aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen. I brevet datert september i fjor oppfordrer de også kommunen om å synliggjøre trasevalget fra 1992 i sine arealplaner.
 
Planlagt trasé for forlengelse av Nord-Norgebanen Fauske-NarvikDette er tatt til følge, og i ny høringsrunde er både trasévalg 1982 og 1992 tegnet inn, som dette kartutsnittet viser.  
 
 
Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen har egen hjemmeside.
Sist oppdatert den 09. september 2015