- Ikke et godt prosjekt

Statkraft Energi AS har søkt NVE om tillatelse til å bygge Kivatn pumpe, og søknaden er lagt ut til offentlig gjennomsyn med høringsfrist 1. mai. - Samlet sett kan jeg ikke se at dette er et godt prosjekt, sier ordfører Lars Evjenth.

Kivatn Foto Statkraft
Dette er Kivatn, som konsesjonssøknaden gjelder. Foto: Statkraft.
 
Prosjektet går ut på å pumpe tilsiget til Kivatn opp til Langvatnet for utnytting i Kobbelv Kraftverk. Det er beregnet å gi en netto produksjonsøkning på om lag 25 GWh.
 
Lokale prosjekter
- Vi må vurdere dette prosjektet opp mot andre samfunnshensyn. Her er det andre lokale prosjekter i forhold til utbygging av kraft som kan bli berørt. Disse prosjektene har en lokal forankring og vil med stor sannsynlighet gi større verdiskapende effekt lokalt enn Kivatn pumpe. Kommunen har regulert et industriområde i Sørfjorden basert på god vanntilgang, sier ordfører Lars Evjenth.

Miljøhensyn
- Kivatn pumpe vil redusere vannføringen i vassdraget betydelig og vil
være i konflikt med dette. Videre er det en del miljøhensyn som må
vurderes. Linjer i fjellet midt i trekkruta for fjellrypa er ikke en god
sak. Videre er det å redusere vannføringen i et vassdrag ved å pumpe det
over i et annet vassdrag ikke en god sak i forhold til miljø. Mange av
disse elementene vil være uheldige for drifta ved Kobbelv vertshus.
Samla sett kan ikke jeg personlig se at Kivatn pumpe er et godt
prosjekt, dersom en skal vektlegge lokale hensyn og miljøhensyn - og det
skal en gjøre, sier ordføreren.

Saken vil bli behandlet i plan- og ressursutvalget i løpet av våren.
 
Statkraft har lagt betydelige ressurser i informasjonsarbeidet i denne saken, og samtlige husstander i Sørfold har mottat en informasjonsbrosjyre om konsesjonssøknaden.
 
Uttalelser og merknader kan sendes nve@nve.no innen 1. mai 2009.
Sist oppdatert den 09. september 2015