- Mange barn bader fra brygga

2. oktober skal reguleringsplan for Røsvik Havn behandles for 3. gang i Plan- og ressursutvalget. Ragnhild K. Bjørknes er barnas representant i Sørfold, og hun er opptatt av at hensynet til barn og unge blir ivaretatt i reguleringsplanen.

Barnas representant Ragnhild K Bjørknes Foto SS Sørfold kommune
Alle kommuner er pålagt i Plan- og bygningsloven å ha en barnas representant. I Sørfold er det helsesøster Ragnhild Kvarum Bjørknes som har dette vervet, og hun deltar i planprosesser og byggekomiteer for å sørge for at barnas interesser blir ivaretatt og hørt.
Foto: Steinar Strand, Sørfold kommune.
 
Sjunkhatten
Sørfold kommune har fått 40.000 kroner fra Nordland Fylkeskommune til å utarbeide reguleringsplan for Røsvik Havn i forbindelse med planlagte Sjunkhatten Nasjonalpark.
Planforslaget er utarbeidet av A/S Salten Kartdata i samarbeid med kommuneplanlegger og teknisk sjef.
 
Høringsrunde
Etter 2. gangs behandling i Plan- og ressursutvalget 10. april i år ble forslag til reguleringsplan for Røsvik Havn lagt ut til offentlig ettersyn. I høringsrunden har det kommet inn en rekke merknader og uttalelser. Disse er referert i saken som nå legges fram for Plan- og ressursutvalget og skal behandles 2. oktober, og planforslaget er i stor grad endret i tråd med innsigelser og merknader.
 
Ønsker ikke stengsel
En av uttalelsene i høringsrunden kommer fra barnas representant.
 
-  Badeplassen på den innerste delen av Røsvikleira vil bli lite berørt av planlagt småbåtanlegg. Når det gjelder brygga, forventes det at dagens bruk vil forbli uendret med tanke på de større barna og ungdommene, som ofte bader og fisker fra brygga. Ved eventuell utbygging i tilknytning til brygga bør det ikke komme opp stengsel som forhindrer fri ferdsel. Dette i henhold til barnetråkkregistreringene som ble gjort som en del av friluftskartleggingen i 2006, sier Ragnhild Kvarum Bjørknes.
 
Ivaretar barnas interesser
Ragnhild Kvarum Bjørknes synes det er interessant og viktig å være barnas representant, og mener det er viktig å bevisstgjøre seg om hva dette innebærer.
 
-  Jeg har vært aktivt med i mange planprosesser og sitter bl.a. i plangruppa for trafikksikkerhetsplanen og i gruppa som planlegger ny gym.sal i Røsvik, forteller hun.
 
 
 
 
 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015